Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwynion am drwyddedu a manylion cyswllt

Mae’r Adran Trwyddedu a Chofrestru’n prosesu trwyddedau a chydsynio. Mae ein gwaith yn cynnwys cyflwyno, adnewyddu a throsglwyddo trwyddedau yn ogystal â chofrestru a chydsynio'r canlynol:

 • trwyddedau sefydliadau lletya anifeiliaid
 • tystysgrifau safleoedd clwb
 • anifeiliaid gwyllt peryglus
 • ffrwydron
 • trwyddedau a chofrestru gamblo
 • casglu arian o ddrws i ddrws
 • awdurdodi hypnoteiddio
 • cofrestru anifeiliaid perfformio
 • trwyddedau personol
 • trwyddedau siopau anifeiliaid anwes
 • petrolewm
 • cymeradwyo safleoedd ar gyfer priodasau neu seremonïau sifil
 • trwyddedau safle
 • trwyddedau sefydliadau marchogaeth
 • cofrestru gwerthwyr metel sgrap
 • adloniant rhywiol
 • casglu arian ar y stryd
 • trwyddedau masnachu ar y stryd
 • trwyddedau tatw, tyllu’r corff, electrolysis a nodwyddo
 • trwyddedau gyrrwyr tacsi a cherbydau
 • hysbysiadau digwyddiadau dros dro
 • trwyddedau sŵ

Am gymorth i wneud cais, gwnewch apwyntiad trwy gysylltu gan ddefnyddio’r manylion isod.

Gellir gwneud llawer o geisiadau trwy’r post neu ar-lein. Hefyd, rydym yn derbyn ceisiadau trwy ffacs ac os oes ffi, rydym yn derbyn taliadau dros y ffôn. Ewch i’r tudalenau unigol am wybodaeth am drwyddedau penodol.

 

Manylion cyswllt yr adran drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr Adran Drwyddedu
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street , Pen-y-Bont ar Ogwr , CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Iau, 8:30am tan 5:00pm.
Dydd Gwener, 8:30am tan 4:30pm.

Cwynion am drwyddedau neu eiddo

Oherwydd mai sicrhau diogelwch y cyhoedd yw ein nod, rydym yn trin pob cŵyn yn ddifrifol.

Cwynion am dacsis:

Cyflwynwch gŵyn am wasanaethau tacsi trwy ddilyn y camau hyn:

 1. Nodwch rif bathodyn y gyrrwr neu’r rhif ar ddrws teithiwr y cerbyd. Mae’r rhif hefyd ar y plat trwydded cefn.
 2. Os yw’n bosibl, nodwch rif cofrestru’r cerbyd.
 3. Nodwch amser a dyddiad y siwrne.
 4. Nodwch y cwmni tacsi.
 5. Nodwch y lleoliad.
 6. Cofiwch gymaint ag y gallwch am fath, lliw a nodweddion unigryw’r cerbyd.
 7. Adroddwch y digwyddiad wrthym gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen hon.

Cwynion eraill am ddeiliaid trwydded neu safleoedd

Gwnewch gŵyn am ddeiliaid trwydded neu safleoedd eraill trwy gyflwyno’r canlynol i ni:

 • manylion y safle
 • natur y digwyddiad
 • dyddiad ac amser y digwyddiad
 • nodiadau ynghylch pobl eraill rydych wedi adrodd y digwyddiad wrthynt, os o gwbl.

Chwilio A i Y