Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont

Grŵp o sefydliadau sector cyhoeddus ac nid er elw yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont. Maen nhw'n gweithio gyda’i gilydd i wella Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r sefydliadau canlynol yn rhan o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cafodd deddf newydd o’r enw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 ei chyflwyno yn 2016.
Mae’n creu nodau ar gyfer pob awdurdod i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal.

Daeth yn orfodol ar bob awdurdod lleol hefyd, dan y ddeddf, i greu bwrdd gwasanaethau cyhoeddus (BGC). Cafodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ei greu ar 1 Ebrill 2016.

Asesiad Lles

Yn rhan o'r Ddeddf, casglodd BGC Pen-y-bont ddata a gwybodaeth a gofynnodd i bobl leol am yr hyn roedden nhw’n ystyried yn gryfderau yn yr ardal, a’r heriau a wyneba, nawr ac yn y dyfodol. Cafodd y wybodaeth ei defnyddio i ddatblygu Asesiad Lles Pen-y-bont a chafodd hwnnw ei gyhoeddi yn Ebrill 2017.

Mae’r asesiad lles yn ein helpu i ddeall anghenion ein preswylwyr a’n cymunedau a bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd. Rydym wedi defnyddio’r asesiad lles, ynghyd â gwybodaeth allweddol arall, i ddatblygu cynllun llesiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont.

Cynllun llesiant Pen-y-bont

Mae’r cynllun llesiant yn dweud wrthym sut gallwn wella llesiant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont, a’r hyn mae angen ei wneud i gyflawni’r gwelliant hwn. Mae hefyd yn dangos sut bydd y cynllun yn ein helpu i gyflawni’r saith amcan llesiant a nodir yn y Ddeddf.

Cyfarfodydd a chofnodion

Chwilio A i Y