Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau a phrif gyhoeddiadau

Cynllun Corfforaethol

Bob blwyddyn rydym yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol, sy'n nodi’r hyn rydym am ei wneud i wella bywydau preswylwyr, sut y byddwn yn mynd ati i gyflawni hynny a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant.

Cynllun Corfforaethol 2016 i 2020, Adolygwyd ar gyfer 2017 i 2018
Cynllun Corfforaethol 2016 i 2020
Crynodeb o Gynllun Corfforaethol 2016 i 2020

Adnoddau

Bob blwyddyn, rydym yn adolygu ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig er mwyn sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau yn y modd gorau posibl.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Adroddiadau Blynyddol

Mae’r adroddiad blynyddol yn hunanasesiad o sut rydym wedi perfformio yn y flwyddyn ddiwethaf yn ôl y Cynllun Corfforaethol a’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. Mae’n cynnwys sylwadau gan archwilwyr ac arolygwyr allanol, yn ogystal ag adborth preswylwyr.

2016 i 2017

Adroddiad Blynyddol 2016-2017
Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2016 i 2017

2015 - 2016

Adroddiad Blynyddol 2015-2016
Dangosyddion Perfformiad 2015 i 2016
Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2015-2016

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru

Sylwadau’r Archwilydd Cyffredinol yw’r adroddiadau hyn ac maent yn nodi i ba raddau y mae’r Cyngor wedi bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwella parhaus.

Adroddiad Asesu Corfforaethol 2015
Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2016

Dogfennau eraill

Fframwaith Rheoli Perfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (fersiwn 2017)
Fframwaith Rheoli Perfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Fersiwn Gryno
Fframwaith Llywodraethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cod Llywodraethu Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyswllt

Tîm Perfformiad Corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643224

Chwilio A i Y