Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y Maer a’r Dirprwy Faer, cysylltwch â Swyddfa’r Maer:

Cysylltu

Y Maer

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643132 / 643130
Cyfeiriad: Parlwr y Maer, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel , Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Maer 2017 i 2018

Y Cynghorydd Pam Davies.

Protocol ar gyfer cwrdd â’r Maer

Maer: Anrhydeddus Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cynghorydd Enw Cyntaf Cyfenw)

Maeres neu gymar: Cymar (Teitl Enw Cyntaf Cyfenw)

Dirprwy Faer: Dirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cynghorydd Enw Cyntaf Cyfenw)

Dirprwy Faeres neu gymar: Cymar (Teitl Enw Cyntaf Cyfenw)

Y Maer sy’n cael blaenoriaeth ledled Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Dim ond Arglwydd Raglaw neu aelod o’r teulu brenhinol sydd uwch nag ef. O ran eistedd, dylai safle'r Maer fod yn union i'r dde o'r person sy'n llywyddu, ac eithrio pan fo'r Maer yn y gadair honno. Pan fydd y Dirprwy Faer yn gweithredu ar ran y Maer, dylai gael yr un flaenoriaeth.

Dylai person enwebedig gwrdd â’r Maer wrth y fynedfa, a’i gyflwyno i’r sawl sy’n llywyddu. Bydd gyrrwr personol gyda’r Maer, a fydd ar ddyletswydd ac wrth law bob amser.

Os oes gofyn i’r Maer siarad, ef fydd yn siarad yn gyntaf neu'n gysylltiedig â'r llwncdestun cyntaf fel arfer. Dylech ofyn a yw’r Maer yn fodlon siarad ymhell o flaen llaw. Rhowch wybodaeth/bwyntiau am yr anerchiad ar y ffurflen manylion digwyddiad, ac os yw'n bosibl, ceisiwch gynnwys gwybodaeth am gefndir y digwyddiad. Dylid anfon yr holl wybodaeth am y digwyddiad i swyddfa’r Maer ei chymeradwyo gan nodi manylion unrhyw weithgareddau sy'n cynnwys y Maer.

Mae gan y Maer ddyletswydd ddinesig i gynrychioli a hyrwyddo Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Maer bob amser yn awyddus i gefnogi digwyddiadau ac achosion lleol sy’n codi proffil Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i phobl, yn lleol a thu hwnt.

I wahodd y Maer i ddigwyddiad cysylltwch â swyddfa'r Maer cyn gynted â phosibl. Mae'r Maer yn brysur dros ben ac nid yw bob amser yn gallu bod yn bresennol mewn digwyddiadau ar fyr rybudd. Er hynny, byddwn bob amser yn ateb eich gwahoddiad i nodi a yw wedi'i dderbyn ai peidio.

Yn gyntaf, dylech holi a yw’r Maer ar gael drwy ffonio 01656 643132 neu 643130.

 

Dylech wahodd y Maer yn ysgrifenedig. Dechreuwch eich llythyr gydag ‘Annwyl Faer', a’i orffen gyda ‘Yn gywir’. Dylai’r gwahoddiad gynnwys y wybodaeth ganlynol am y digwyddiad:

  • dyddiad
  • lleoliad
  • gofynion arbennig, a oes angen rhoi anerchiad, cyflwyniadau ac ati.
  • amser
  • yn ogystal â natur y digwyddiad

Ar ôl i’r Maer dderbyn y gwahoddiad, caiff ‘ffurflen manylion digwyddiad' ei hanfon atoch i'w llenwi.

E-bost: mayor@bridgend.gov.uk  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Parlwr y Maer
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB        

 

Chwilio A i Y