Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ein haddewid i chi

Mae ein cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym eisiau sicrhau y gall pob sector o’r gymuned ddefnyddio ein gwasanaethau a’ch bod yn derbyn y lefel uchaf o wasanaeth cwsmeriaid pryd bynnag a sut bynnag y byddwch yn cysylltu â ni. Mae ‘Ein haddewid i chi’ yn nodi’r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni a’r hyn a ddisgwyliwn gennych chi yn gyfnewid.

Helpwch ni i wella’n barhaol trwy roi adborth i ni ar y tro diwethaf i chi gysylltu â'r gwasanaethau cwsmeriaid.

Ein gwasanaeth i chi

Byddwn yn:

 • pennu safonau gwasanaeth cwsmeriaid ac yn monitro ein perfformiad yn eu herbyn, er enghraifft barn pobl am y gwasanaeth maent yn ei dderbyn yn ein Canolfan Gyswllt a nifer yr ymholiadau yr ydym yn eu datrys dros y ffôn heb orfod eich trosglwyddo chi i adran wahanol
 • darparu gwasanaethau hygyrch o ansawdd uchel sy’n hawdd eu defnyddio ac sy’n bodloni eich anghenion
 • mynd ati’n barhaus i wella ein gwasanaethau drwy ddeall a bodloni eich anghenion
 • ymdrin â phob ymholiad yn brydlon ac yn hyderus
 • eich trin â pharch, gonestrwydd a thegwch
 • dysgu o’ch adborth, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, ac yn ei ddefnyddio i wella gwasanaethau
 • sicrhau bod gennym staff proffesiynol a gwybodus
 • darparu gwasanaeth hygyrch ac ymatebol sy’n cyflawni ein hymrwymiadau
 • creu naws groesawgar yn ein hadeiladau cyhoeddus
 • darparu gwasanaeth dwyieithog lle y gall cwsmeriaid gysylltu â ni yn Gymraeg neu’n Saesneg
 • sicrhau bod gennym bolisi a gweithdrefnau cwynion cadarn

Ein gwerthoedd a’n cyfrifoldebau

Byddwn yn:

Sut y gallwch chi ein helpu ni

Gofynnwn i chi:

 • roi’r wybodaeth gywir ar yr adeg gywir
 • rhoi gwybod i ni pan fo rhywbeth yn newid
 • defnyddio ein gwasanaethau ar-lein pan fo’n bosibl
 • bod yn ystyriol ac yn gwrtais i gwsmeriaid eraill
 • trin ein staff â pharch
 • rhoi adborth i ni ar ein perfformiad
 • gofyn i ni esbonio unrhyw beth nad ydych yn siŵr amdano
 • Cadw at unrhyw apwyntiad yr ydych wedi’i drefnu â ni (os na allwch fod yn bresennol, rhowch wybod i ni ymlaen llaw)
 • parchu ein polisi cyfryngau cymdeithasol

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni ar ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol, dros e-bost neu drwy’r post

Byddwn yn:

 • ymateb i’ch e-bost/gohebiaeth ysgrifenedig cyn gynted â phosibl; os na allwn roi ateb llawn i chi, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y camau nesaf a phryd y cânt eu cymryd
 • Rydym yn ceisio ysgrifennu mewn iaith syml ac osgoi jargon lle y bo hynny’n bosibl
 • ceisio adolygu a gwella ein gwefan a’n gwasanaethau ar-lein yn barhaus gan ddefnyddio eich adborth
 • sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i gymaint o bobl ag sy’n bosib, waeth beth fo’r dechnoleg neu’r gallu
 • gohebu â chi yn eich dewis iaith – Cymraeg neu Saesneg
 • monitro ein prif gyfrifon Twitter, Facebook ac Instagram yn ystod oriau gwaith arferol (ac eithrio gwyliau’r banc a gwyliau cyhoeddus) ac ymateb cyn gynted â phosib
 • dileu negeseuon sarhaus sy’n ymddangos ar ein tudalen Facebook cyn gynted â phosibl a chymryd camau i atal cynnwys tebyg rhag ymddangos eto, er enghraifft drwy flocio troseddwyr parhaus

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni dros y ffôn neu ffôn testun

Byddwn yn:

 • ceisio ateb eich ymholiad ar unwaith; pan nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn trefnu i rywun eich ffonio chi’n ôl gydag ateb o fewn 24 awr, ar adeg sy’n gyfleus i chi
 • ceisio eich trosglwyddo unwaith yn unig, pe bai angen cyfeirio eich galwad at adran wahanol
 • nodi’n glir ein henw, ein hadran a’n rheswm dros ffonio wrth ffonio’n ôl

Pan fyddwch yn ymweld â ni

Byddwn yn:

 • gwneud yn siŵr bod ein derbynfeydd yn hygyrch, yn lân, yn daclus a chydag arwyddion clir (yn Gymraeg ac yn Saesneg)
 • gyfeillgar ac yn ddefnyddiol
 • eich gweld chi ar amser pan fydd apwyntiad gennych
 • arddangos ein horiau agor yn glir
 • sicrhau bod yr holl wybodaeth a arddangosir gennym yn cael ei diweddaru a’i chyflwyno’n briodol
 • rhoi lle i gwsmeriaid eistedd yn ogystal â chyfleusterau cyfweld preifat, yn ôl yr angen
 • gwneud trefniadau cyn gynted â phosibl ar gyfer eich gofynion cyfathrebu penodol, er enghraifft os byddwch angen defnyddio iaith ar wahân i’r Gymraeg neu Saesneg, neu os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw

 

Os ydych o’r farn nad yw’r Ganolfan Gyswllt yn cyflawni’r ymrwymiadau hyn, rhowch wybod i ni.

Chwilio A i Y