Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Diogelu Data

Gwybodaeth sy’n ymwneud ag unigolyn byw y gellir ei adnabod yw data personol. Pryd bynnag y caiff data personol ei brosesu, ei gasglu, ei gofnodi, ei storio neu ei ddileu, mae’n rhaid gwneud hyn yn unol â thelerau’r Ddeddf Diogelu Data (DDD). Mae’r DDD yn cynnwys set o egwyddorion diogelu data y mae’n rhaid i’r cyngor eu dilyn ac amlinellir y rhain isod:

 • Caiff data personol ei brosesu mewn modd teg a chyfreithlon ac, yn benodol, ni chaiff ei brosesu oni bai –
  (a) y bodlonir o leiaf un o’r amodau yn Atodlen 2, a
  (b) yn achos data personol sensitif, y bodlonir o leiaf un o’r amodau yn Atodlen 3 hefyd.
 • Caiff data personol ei gasglu at un neu fwy o ddibenion penodol a chyfreithlon yn unig ac ni chaiff ei brosesu ymhellach mewn unrhyw fodd sy’n anghydnaws â’r diben hwnnw neu’r dibenion hynny.
 • Bydd data personol yn ddigonol ac yn berthnasol ac ni fydd yn ormodol o ran diben neu ddibenion y prosesu.
 • Bydd data personol yn gywir a, lle bo angen, yn cael ei ddiweddaru’n gyson.
 • Ni chaiff data personol sy’n cael ei brosesu at unrhyw ddiben neu ddibenion ei gadw’n hwy nag sy’n angenrheidiol at y diben hwnnw neu’r dibenion hynny.
 • Caiff data personol ei brosesu yn unol â hawliau testunau data o dan y Ddeddf hon.
 • Caiff mesurau technegol a sefydliadol priodol eu cymryd yn erbyn prosesu data personol anawdurdodedig neu anghyfreithlon ac mewn achosion lle mae data personol wedi cael ei golli, ei ddifetha neu ei niweidio ar ddamwain.
 • Ni chaiff data personol ei drosglwyddo i wlad neu diriogaeth y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd oni bai bod y wlad neu’r diriogaeth honno’n sicrhau lefel ddigonol o ddiogelu hawliau a rhyddid testunau data o ran prosesu data personol.

Eich hawliau o dan y ddeddf

Dyma’ch hawliau o dan y ddeddf:

 • Cael eich hysbysu gan y cyngor a yw’ch data’n cael ei brosesu
 • Gwneud cais gwrthrych am wybodaeth
 • Gofyn i ddata anghywir gael ei gywiro
 • Gofyn i’r cyngor beidio â defnyddio’ch gwybodaeth ar gyfer marchnata uniongyrchol neu i wneud penderfyniadau amdanoch chi ar sail prosesu’r data’n awtomatig
 • Gofyn i’r cyngor beidio â defnyddio’ch data os yw’n debygol o beri niwed neu bryder i chi
 • Ceisio iawndal am niwed neu bryder a achosir gan fethiant y cyngor i gydymffurfio â gofynion penodol y Ddeddf

Pam rydym yn cadw gwybodaeth bersonol

Mae’r cyngor yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i’n cwsmeriaid a’n cleientiaid. Mae angen i ni gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol fel y gallwn gyflwyno a chofnodi’r gwasanaethau y mae eu hangen ar bobl.

Caniatâd i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn fel arfer yn rhyddhau data personol heb eich caniatâd. Fodd bynnag, weithiau mae’n bosib y bydd rhaid i ni mewn amgylchiadau fel a ganlyn:

 • Mae’n ofynnol i ni ddarparu neu gyhoeddi’r wybodaeth yn ôl y gyfraith neu orchymyn llys
 • Mae angen yr wybodaeth i atal neu ganfod trosedd
 • Mae’n hollbwysig i les y person dan sylw
 • Mae’n angenrheidiol er mwyn diogelu lles y cyhoedd

Gan ddibynnu ar ein rheswm gwreiddiol dros ei gasglu a sut rydym yn ei ddefnyddio, gellir rhannu gwybodaeth bersonol ag adrannau eraill o fewn y cyngor a sefydliadau a chyrff cyhoeddus eraill. Byddwn yn rhannu cyn lleied o wybodaeth ag sydd angen.

Gofyn i weld eich gwybodaeth

I weld y wybodaeth, llenwch y ffurflen cais gwrthrych am wybodaeth a’i hanfon at:

Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoliadol
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-Y-Bont Ar Ogwr, CF31 4WB.

Fel arfer byddwn yn ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth o fewn 40 niwrnod calendr. Gallai fod angen prawf adnabod a mwy o wybodaeth arnom. Codir ffi £10 am geisiadau gwrthrych am wybodaeth.

Os yw’ch data’n anghywir

Dylech ysgrifennu at y swyddog gwybodaeth i ddweud wrthym pa ddata sy’n anghywir. Rhaid i ni ymateb i chi o fewn 21 diwrnod.

Pa mor hir rydym yn cadw data personol

Mae hyd yr amser rydym yn cadw gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar pam mae gennym. Ni fyddwn yn cadw’ch data’n hwy na’r angen.

Ceir mwy o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Cwynion

Rydym yn ceisio sicrhau safonau uchel wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol ac rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn ni am hyn yn ddifrifol iawn.

Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd mae eich data wedi cael ei drin, cysylltwch â’n swyddog gwybodaeth yn y cyngor. Gallwch chi hefyd gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoliadol
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-Y-Bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Polisi Diogelu Data

Chwilio A i Y