Accessibility links

Dewis iaith

Pethau’n gwella yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ers cwblhau datblygiad nodedig y Rhiw

Cynhaliwyd agoriad swyddogol prosiect gwerth miliynau o bunnoedd, sydd â’r nod o sbarduno adfywiad canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Mae’r datblygiad nodedig Rhiw Gateway yn cynnwys maes parcio aml-lawr modern, 28 o fflatiau gyda lle parcio penodedig, a chyn bo hir bydd hefyd yn cynnwys clwb iechyd ar y llawr gwaelod.

Mae’r prosiect gwerth £10 miliwn wedi’i ariannu ag oddeutu £5.7 miliwn gan raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru, ynghyd â chyfraniad gan Coastal Housing Group, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Grant Tai Cymdeithasol.

Bu Pen-y-bont ar Ogwr yn un o 18 o gymunedau a gafodd ran o gronfa ariannu Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, sy’n ceisio ysgogi twf economaidd drwy annog pobl i fyw yng nghanol trefi, cynyddu nifer y siopwyr ac ysbrydoli busnesau i fod yn fwy arloesol.

Rwyf wrth fy modd yn agor y datblygiad Rhiw Gateway yn swyddogol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein canol trefi a chynyddu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy, ac mae’r datblygiad hwn yn cynnig cymysgedd rhagorol o fflatiau a chyfleusterau a fydd yn denu pobl i dreulio’u hamser a gwario’u harian yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Rebecca Evans AC, Gweinidog Tai ac Adfywio.

Cyflawnwyd datblygiad y Rhiw mewn tri cham. Agorodd y maes parcio modern â 242 o leoedd ym mis Tachwedd 2016, a daeth trigolion i fyw yn fflatiau ‘Cwrt Yr Afon’ drws nesaf ym mis Tachwedd 2017.

Ers hynny, cwblhawyd yr elfennau olaf yn yr uned fasnachol ar y llawr gwaelod, lle bydd y cwmni cadw’n heini ‘Snap Fitness’ yn agor ei ddrysau yn ddiweddarach y mis hwn.

Cynhigiodd y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid gyfle i ni adnewyddu hen faes parcio a oedd mewn cyflwr gwael, ac i weithio gyda Coastal Housing i wireddu ein gweledigaeth o greu cymuned lewyrchus o unigolion proffesiynol sy’n byw mewn fflatiau fforddiadwy yng nghalon y dref ac sy’n defnyddio’r siopau lleol ac yn helpu i gefnogi economi’r nos. Nid yw’r cyngor yn berchen ar unrhyw siopau neu adeiladau masnachol yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, felly rydym ni’n canolbwyntio yn hytrach ar wella’r amgylchedd siopa a busnes, a bydd y datblygiad hwn yn rhoi hwb sylweddol i’r dref.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg.

Mae agoriad y Rhiw yn nodi carreg filltir bwysig i Ben-y-bont ar Ogwr, gan osod cynsail i ddenu buddsoddiadau a gwelliannau ychwanegol i ganol y dref. Agor y datblygiad yw’r cam cyntaf tuag at ddyfodol uchelgeisiol ac addawol i Ben-y-bont ar Ogwr ac rydym ni’n falch o fod yn rhan o’r broses o adfywio llewyrch y dref.”

Gareth Davies, Cyfarwyddwr Datblygu Coastal Housing.

Mae prosiect Rhiw Gateway yn esiampl drawiadol o weithio mewn partneriaeth a buddsoddi ar y cyd, a hoffwn ddiolch i bob un o’n partneriaid sydd wedi gweithio gyda’i gilydd ar y cynllun, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Coastal Housing Group, Pick Everard a Kier. Cymerodd gryn dipyn o amser i gwblhau’r prosiect hwn, felly hoffwn hefyd ddiolch i fasnachwyr lleol am eu hamynedd a’u cydweithrediad yn ystod yr aflonyddwch sy’n rhan anorfod o waith datblygu. Mae llawer o drefi yn y wlad wedi wynebu amseroedd heriol yn y blynyddoedd diweddar oherwydd yr hinsawdd economaidd a’r arferion siopa sy’n newid, ond rydym ni’n benderfynol o barhau i wneud ein gorau glas i adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn iddo ddiwallu anghenion presennol a dyfodol y gymuned leol a’r ymwelwyr. Yn ogystal â datblygiad y Rhiw, mae’r fenter Townscape Heritage wedi ein galluogi ni i weithio gyda pherchnogion adeiladau yn uniongyrchol mewn man arall yng nghanol y dref i ddechrau defnyddio hen adeiladau gwag fel cartrefi a siopau o’r newydd. Mae’r hen Victoria Inn ar stryd Adare erbyn hyn wedi’i adnewyddu dan yr enw newydd, The Corvo Lounge, ac mae hon yn esiampl arbennig o ganlyniadau’r cynllun penodol hwnnw. Rydym ni hefyd yn croesawu gwaith Coastal Housing ar eu prosiect sydd wrthi’n datblygu ar safle hen adeilad McDonalds. Bydd cyfuniad yr holl ddatblygiadau hyn yn cyfrannu’n sylweddol at y broses o wella canol y dref, a hynny yn economaidd ac yn gymdeithasol.

Huw David, Arweinydd y Cyngor.

Caiff siopwyr eu hatgoffa fod y ddwy awr gyntaf o barcio ym maes parcio aml-lawr y Rhiw yn rhad am ddim hyd at ddiwedd mis Mawrth.

Chwilio A i Y