Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Baw cŵn

Mae baw cŵn yn annymunol, yn beryglus ac yn niweidiol. Mae pobl sy’n mynd â’u cŵn am dro ond nad ydynt yn glanhau ar eu hôl yn rhoi oedolion a phlant mewn perygl o afiechydon, gan gynnwys dallineb a heintiau.

Y trethdalwr sy’n talu am glirio baw cŵn sydd wedi’i adael gan y perchennog. Mae hyn yn golygu bod llai o arian ar gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus eraill, megis parciau a meysydd chwarae.

Os yw ci’n baeddu mewn man cyhoeddus, mae’n rhaid i’r person sy’n gyfrifol amdano ar y pryd glirio’r baw, o dan Ddeddf Cymdogaethau ac Amgylcheddau Glân 2005.

Gallai unrhyw un nad yw’n clirio baw ei gi mewn man cyhoeddus dderbyn dirwy cosb benodedig o £100. Os ydym yn erlyn, gallai’r troseddwr wynebu dirwy hyd at £1,000.

Nid yw’n esgus derbyniol i ddweud nad oeddech wedi sylwi bod eich ci wedi baeddu neu nad oedd unrhyw beth gennych i’w gasglu.

Peidiwch â thaflu’r bag gyda baw eich ci i wrych neu’i hongian o goeden. Os ydych yn gwneud hyn, yr uchafswm cosb yw £2,500.

Nid oes rhaid i chi ei roi mewn bin arbennig i gŵn. Gallwch ei roi mewn bin arferol hefyd.

Os ydych am i ni weithredu yn erbyn perchennog ci nad yw wedi clirio ar ôl ei anifail, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. Rhowch i ni enw a chyfeiriad y person sy’n gyfrifol am y ci ynghyd â disgrifiad o’r ci a dyddiad, amser a lleoliad y drosedd.

Cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y