Accessibility links

Dewis iaith

Canolfannau Ailgylchu Cymunedol

Gallwch ailgylchu’r rhan fwyaf o’ch gwastraff yn ein canolfannau ailgylchu cymunedol.

Yr hyn y gallwch ei ailgylchu yn eich canolfan leol

Cyn i chi fynd i’ch canolfan ailgylchu gymunedol leol, cadarnhewch ein bod yn gallu derbyn eich gwastraff. Gallwn ailgylchu:

 • batris (car neu’r cartref)
 • beiciau
 • bric-a-brac
 • caniau
 • cardbord
 • olew coginio
 • silindrau nwy
 • poteli a jariau gwydr
 • gwastraff gwyrdd/gwastraff gardd
 • eitemau trydanol ac electronig
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • olew modur
 • papur
 • paent
 • deunyddiau plastig
 • metel sgrap
 • pridd
 • tecstilau
 • pren

Nodwch:

Trefnwch eich ailgylchu cyn dod i’r ganolfan ailgylchu gymunedol i osgoi oedi. Gallwch roi bagiau o wastraff y cartref yn y sgip gwastraff cyffredinol, ond ni fyddant yn cael eu derbyn os ydynt yn cynnwys unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu.

Derbynnir asbestos yng Nghanolfan Llandudwg gyda thrwydded dipio’n unig. Bydd ffi’n berthnasol.

Dosberthir plastrfwrdd a rwbel fel gwastraff adeiladu a chewch ddod â dau fag o’r rhain yn unig. Os oes gennych symiau mawr o’r rhain, bydd angen i chi archebu sgip neu logi cwmni gwaredu gwastraff. Ni dderbynnir gwastraff masnach.

Peidiwch â gadael gwastraff y tu allan i’r canolfannau ailgylchu cymunedol. Gallech gael eich erlyn am dipio anghyfreithlon.

Lleoliadau

Mae tair canolfan ailgylchu gymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd. Mae’r rhain ym Mrynmenyn, Maesteg a Llandudwg.

Llandudwg

Cyfeiriad: Davies (Bros) Waste, Llandudwg, CF32 0NE.

Maesteg

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Heol Tŷ Gwyn, Maesteg, CF34 0BQ.

Bryncethin

Cyfeiriad: Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, Brynmenyn, CF32 9SZ.

Oriau agor

Oriau agor yr haf (1 Ebrill hyd at 30 Medi)

 • Dydd Llun hyd at Dydd Gwener: 8.30am hyd at 8pm
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.30am hyd at 6pm

Oriau agor y gaeaf (1 Hydref hyd at 31 Mawrth)

 • Dydd Llun hyd at Dydd Sul: 8.30am hyd at 4.30pm

Caiff gatiau eu cau ddeg munud cyn yr amseroedd cau. Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Trwyddedau Tipio

Os hoffech fynd â fan neu drelar i ganolfan ailgylchu gymunedol Llandudwg neu Faesteg, mae angen trwydded dipio arnoch. Mae hyn yn ein helpu i reoli gwastraff nad yw’n wastraff y cartref.

Mae’r cerbydau y mae angen trwydded arnynt yn cynnwys:

 • faniau â phellter byr rhwng echeli
 • trelars rhwng 5 troedfedd a 6 throedfedd 6 modfedd (1.5m i 2m) o hyd
 • cerbydau SUV 4x4 (gyda chefn agored neu gaeedig)

Ni chaniateir i gerbydau neu drelars mawr ddefnyddio canolfannau ailgylchu cymunedol. Os ydych yn defnyddio car neu drelar sy’n llai na 5tr o hyd yna nid oes angen i chi gofrestru eich cerbyd cyn dod.

Nodwch na allwch fynd â faniau na threlars i'n canolfan ym Mrynmenyn.

Cael trwydded dipio

Gallwch gael trwyddedau tipio am ddim trwy ffonio 01656 643643 o leiaf 48 awr cyn eich bod eisiau dod i un o’r canolfannau.

Bydd angen i chi roi’r manylion canlynol:

 • eich enw a’ch cyfeiriad
 • rhestr o eitemau rydych am eu hailgylchu
 • y dyddiad a’r ganolfan rydych am fynd iddi
 • rhif cofrestru, gwneuthuriad a model eich cerbyd

Mewn rhai achosion gallai fod angen i ni edrych ar y gwastraff rydych am ei waredu cyn rhoi trwydded. Gellir gwneud hyn yn eich cartref.

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y