Accessibility links

Dewis iaith

Cyfraddau Lwfans Tai Lleol

Ers mis Ebrill 2013, mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol (LTLl) wedi’u codi’n flynyddol.

Effaith y Cap Budd-daliadau ar LTLl

Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, bydd hyn yn lleihau swm y Budd-dal Tai y mae hawl gennych i’w gael.

Cyfradd ystafell a rennir i hawlwyr hyd at 35 oed

Mae hyn yn berthnasol i’r rhan fwyaf o denantiaid sengl sy’n rhentu eu cartref gan landlord preifat. Nid yw’n berthnasol i denantiaid y Cyngor neu denantiaid cymdeithas tai.

Sut mae newidiadau’n effeithio ar fudd-daliadau tenantiaid

Ers mis Ionawr 2012, mae hawl wedi bod gan y rhan fwyaf o bobl dan 35 oed i rannu'r gyfradd LTLl ar gyfer llety a rennir. Mae hyn yn berthnasol i denantiaid os:

 • ydynt yn sengl, ac os nad oes plant yn byw gyda nhw.
 • ydynt dan 35 oed
 • nad ydynt yn derbyn Premiwm Anabledd Difrifol yn rhan o’u Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith

Mae hyn yn golygu y bydd budd-dal tenant ond yn talu am gost y llety a rennir, hyd yn oed os yw’r tenant yn byw mewn llety hunangynhwysol.

Eithriadau’r LTLl

Dyma'r bobl sydd wedi’u heithrio o gael LTLl:

 • tenantiaid cymdeithas tai
 • tenantiaid mewn mathau penodol o lety â chymorth
 • hawlwyr sy’n gymwys i gael premiwm anabledd difrifol
 • hawlwyr sy’n gymwys i gael ystafell ychwanegol ar gyfer gofalwr nad yw’n byw yn y cartref gan fod angen gofal dros nos arnynt 
 • pobl sy’n gadael gofal sy’n iau na 22 oed

I wirio a yw rhywun wedi’i eithrio gan ei fod yn denant llety â chymorth, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion isod.

Rhaid i bobl sy’n gymwys i gael y premiwm anabledd mwyaf difrifol fod yn derbyn cyfradd ganolig neu gyfradd uchaf y gydran ofal. Hefyd, ni ddylai unrhyw un fod yn derbyn Lwfans Gofalwr am edrych ar ei holau nhw.

Cyswllt

Adran Budd-dal Tai

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643 396
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Cyfrif faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael

Cewch wybod am eich cyfradd gyda’r gyfrifiannell hawliad ystafell wely LtLl.

Cyfraddau LTLl mewn blynyddoedd blaenorol

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i ddiwygio lles, bydd lwfansau LTLl yn parhau i fod yn unol â chyfraddau 2015 oni bai bod y ffigwr Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn cael ei ostwng.     

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Nifer yr ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

Cyfradd ystafell a rennir

1 ystafell wely

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

A

B

C

D

E

£56.33

£80.55

£103.56

£113.92

£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i LTLl

O ganlyniad i ddiwygio lles, bydd lwfansau LTLl yn parhau i fod yn unol â chyfraddau 2015 oni bai bod y ffigwr Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPD) yn cael ei ostwng.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Nifer yr ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

Cyfradd ystafell a rennir

1 ystafell wely

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

A

B

C

D

E

£55.23

£80.55

£103.56

£115.06

£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i’r Lwfans Tai Lleol

O fis Ebrill, caiff cyfraddau LTLl 2013 ei godi’n flynyddol. Mae hyn o ganlyniad i newid yn y ddeddfwriaeth, a bydd yn galluogi’r cyfraddau i gael eu codi gan y Mynegai Prisoedd Defnyddiwr (MPD).

Mae codi’r LTLl yn unol â’r ffigwr MPD yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector rhent preifat yn parhau i fod yn rhesymol. Bydd hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r broses flynyddol o godi budd-daliadau eraill, a’r gwaith o integreiddio cymorth tai yn y Credyd Cynhwysol.  

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2015, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Nifer yr ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

Cyfradd ystafell a rennir
1 ystafell wely
2 ystafell wely
3 ystafell wely
4 ystafell wely

A
B
C
D
E

£57.50
£80.55
£103.56
£115.06
£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i’r Lwfans Tai Lleol

O fis Ebrill 2013, caiff cyfraddau LTLl eu codi’n flynyddol. Mae hyn o ganlyniad i newid deddfwriaethol, a bydd yn galluogi’r cyfraddau i gael eu codi gan y Mynegai Prisoedd Defnyddiwr (MPD).

Mae codi’r LTLl yn unol â’r ffigwr MPD yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector rhent preifat yn parhau i fod yn rhesymol. Mae hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r broses flynyddol o godi budd-daliadau eraill, a’r gwaith o integreiddio cymorth tai yng Nghredyd Cynhwysol.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2014, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol

Cyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Crynodeb o gyfraddau LTLl ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Nifer yr ystafelloedd gwely

Categori

Swm wythnosol

Cyfradd ystafell a rennir

1 ystafell wely

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

A

B

C

D

E

£57.40

£80.55

£103.56

£113.92

£149.59

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Newidiadau pwysig i LTLl

O fis Ebrill 2013, caiff cyfraddau LTLl eu codi’n flynyddol. Mae hyn o ganlyniad i newid deddfwriaethol, a bydd yn galluogi’r cyfraddau i gael eu codi gan y Mynegai Prisoedd Defnyddiwr (MPD).

Mae codi’r LTLl yn unol â’r ffigwr MPD yn creu sefydlogrwydd ac yn sicrhau bod gwariant yn y sector rhent preifat yn parhau i fod yn rhesymol. Bydd hefyd yn cysoni Budd-dal Tai â’r broses flynyddol o godi budd-daliadau eraill, a’r gwaith o integreiddio cymorth tai yng Nghredyd Cynhwysol.

Mae hyn yn golygu, o fis Ebrill 2013, y gosodir yr holl gyfraddau LTLl yn flynyddol ar gyfradd is:

 • y gyfradd LTLl flaenorol a godwyd gan y LTLl blaenorol ym mis Medi
 • 30 canradd rhenti marchnad lleol yn y mis Medi blaenorol 

I ddysgu sut mae gweithio allan pa gyfradd LTLl sy’n berthnasol, gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ystafell ar wefan y Gwasanaeth Rhent, neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Cofiwch mai canllaw yn unig yw’r wybodaeth hon. Nid ei ddiben yw cadarnhau'n union faint o fudd-dal y mae hawl gennych i’w gael. Os yw’r cap budd-daliadau yn berthnasol i chi, ystyriwch hyn.

Chwilio A i Y