Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cronfa Ddata Safleoedd Datblygu’r CDLl

Mae angen i Gynlluniau Datblygu Lleol fod yn ‘realistig ac yn debygol o gael eu gweithredu o fewn cyfnod y cynllun’ er mwyn osgoi malltod. Yn hyn o beth, dylai’r holl gynigion sydd wedi’u cynnwys fel dyraniadau defnyddio tir yn y CDLl fod â digon o dystiolaeth i awgrymu y gallant gael eu cyflawni o fewn cyfnod y cynllun.

Mae Atodiad 5 y Cynllun yn rhoi trosolwg a ‘chiplun’ o’r holl ddyraniadau defnyddio tir sydd wedi’u cynnwys yn y CDLl ynghyd ag amcangyfrif o’r drefn debygol ar gyfer datblygu graddol a ffynonellau cyllido tebygol.

Mae’r Cyngor hefyd wedi cynhyrchu cronfa ddata ar-lein ‘fyw’ o safleoedd (isod) sy’n cynnwys gwybodaeth gyfoes a manwl am gyflawni a gweithredu’r dyraniadau defnyddio tir sydd wedi’u cynnwys yn y priod Bolisïau yn y cynllun ar safleoedd penodol, gan gynnwys gwybodaeth, lle y bo’n hysbys, am gyfyngiadau, gofynion ac/neu fesurau lliniaru safle-benodol a fydd yn ofynnol er mwyn cyflwyno’r safleoedd i’w datblygu.

Bydd y gronfa ddata ar-lein hon yn cael ei hadnewyddu bob hyn a hyn i adlewyrchu, er enghraifft, geisiadau cynllunio a gyflwynwyd neu friffiau datblygu a baratowyd ar y safle. Gyda’i gilydd, bydd y gronfa ddata hon yn cael ei defnyddio i Fonitro’r Cynllun yn flynyddol i sicrhau ei fod yn cael ei weithredu’n effeithiol.

Gwybodaeth am Safleoedd

Cliciwch ar unrhyw un o’r safleoedd isod i weld gwybodaeth am yr holl safleoedd datblygu yn CDLl Pen-y-bont ar Ogwr. Sylwer nad yw safleoedd sydd eisoes wedi cael eu datblygu wedi’u cynnwys isod. I gael mwy o wybodaeth am safleoedd, cysylltwch â’r tîm Cynllunio Datblygu ar 01656 643670 ldp@bridgend.gov.uk

Safleoedd Adfywio a Defnydd Cymysg

Safleoedd yw’r rhain sydd â chymysgedd o ddefnyddiau gan gynnwys datblygiadau preswyl, cyflogaeth a manwerthu.

Rhif y Polisi

Enw’r Safle

Anheddiad

Defnyddiau Tir

PLA3(1)

Parc Derwen

Pen-y-bont

Preswyl – 1,515 o unedau
Adeilad Cymunedol
Ysgol Gynradd
Meysydd Chwarae
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
Manwerthu Lleol – Hyd at 3,000 m sg net

PLA3(2)

Ardal Adfywio Gogledd Ddwyrain Bracla

Pen-y-bont

Tir cyflogaeth – 8.66 ha (B1, B2 a B8)
Preswyl – 550 o unedau
Nwyddau Cymhariaeth Swmpus – 4,500 m sg net
Manwerthu Lleol – Hyd at 450 m sg net
Gwelliannau i’r rhwydwaith Cludiant
Meysydd Chwarae
Cyfleuster Trin Gwastraff

PLA3(3)

Seidins Heol Coety

Pen-y-bont

Preswyl – 140 uned
Cyflogaeth – Datblygwyd yn Llawn
Cyfleuster Parcio a Theithio – Gorsaf y Felin Wyllt

PLA3(4)

Parc Afon Ewenni

Pen-y-bont

Preswyl – 650 o unedau
Cyflogaeth – 2.0 ha C
Manwerthu Lleol – Hyd at 2,000 m sg net
Adeilad Cymunedol
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch
Gwelliannau i’r rhwydwaith cludiant

PLA3(5)

Hen Olchdy Maesteg

Maesteg

Preswyl – 135 o unedau
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch

PLA3(6)

Safle Adfer Coegnant

Caerau / Nantyffyllon

Preswyl – 100 o unedau
Meysydd Chwarae
Cyflogaeth – 2.00 ha (B1, B2 a B8)

PLA3(7)

Heol Ewenni

Maesteg

Preswyl – 125 o unedau
Cyflogaeth – 3.50 ha (B1, B2 a B8)
Manwerthu Lleol – Hyd at 1,000 m sg net
Nwyddau Cymhariaeth Swmpus - 5,400 m sg net

PLA3(8) Adfywio Glannau Porthcawl

Porthcawl

Preswyl – 1,350 o unedau
Cyfleuster Addysg – Estyniad i Ysgol Gynradd y Drenewydd-yn-Notais
Cyfleuster Iechyd a Gwasanaeth Cymdeithasol
Adeilad Cymunedol
Datblygiad Manwerthu a Masnachol

PLA3(9)

Pwll-Y-Waun,

Porthcawl

Preswyl – 40 o unedau
Cyflogaeth – 0.70 ha (B1)
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch

PLA3(10)

Tir i’r Gorllewin o Heol Maesteg

Tondu

Preswyl – 538 o unedau
Cyflogaeth – 1.00 ha (B1, B2 a B8)
Gwelliannau i’r Rhwydwaith Cludiant

PLA3(11)

Hen Safle Christie Tyler

Brynmenyn

Preswyl – 75 o unedau
Cyflogaeth – 2.00 ha (B1, B2 a B8)

PLA3(12)

Ysgol Gyfun Ogwr

Brynmenyn

Preswyl – 130o unedau
Gwelliannau i’r Rhwydwaith Cludiant
Manwerthu Lleol – Hyd at 100 m sg net
Cyfleuster Addysg

PLA3(13)

 Y Porth i’r Cymoedd

Tondu

Preswyl – 100 o unedau
Manwerthu Lleol – Hyd at 100 m sg net
Adeilad Cymunedol
Meysydd Chwarae
Cyfleuster Addysg

PLA3(14)

Depo Bryncethin

Bryncethin

Preswyl – 50 o unedau
Manwerthu Lleol – Hyd at 1,500 m sg
Safle Cyflogaeth – Datblygwyd yn Llawn

PLA3(15)

Glanyrafon

Tondu

Preswyl – 30 o unedau
Cyfleuster Iechyd a Lles

PLA3(16)

Tir i’r De Orllewin o City Road

Bettws

Preswyl – 80 o unedau
Man Gwyrdd Naturiol Hygyrch

PLA3(17)

Tir ar bwys Cwm Ogwr Fach

Melin Ifan Ddu

Adeilad Cymunedol
Cyflogaeth – 0.40 ha (B1, B2 a B8)
Preswyl – 44 o unedau

PLA3(18)

Tir yn Gibbons Way

Gogledd Corneli

Preswyl – 45 o unedau
Cyflogaeth – 0.03 ha (B1)
Cyfleuster Iechyd a Lles

PLA3(19)

Hen Safle’r Feddygfa

Pen-coed

Preswyl – 13 o unedau
Safle Datblygiad Manwerthu a Masnachol

PLA3(20)

Fferm Ty Draw

Gogledd Corneli

Cyflogaeth Strategol – 2.23ha (B1)
Preswyl – 94 o unedau

 

Safleoedd Preswyl

Rhif y Polisi

Enw’r Safle

Anheddiad

Nifer yr Unedau Preswyl

COM 1 (5)

Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen

Pen-y-bont

138

COM 1 (6)

Tir i’r Dwyrain o’r Neuadd Seiri Rhyddion, Heol Llangrallo

Pen-y-bont

95

COM 1 (7)

Tir yn Lôn Tre-dŵr

Pen-y-bont

42

COM 1 (8)

Jubilee Crescent

Pen-y-bont

40

COM 1 (9)

Tir i’r De o Joslin Road

Pen-y-bont

34

COM 1 (10)

Ystâd Brocastell

Pen-y-bont

30

COM 1 (11)

Maenordy Tre-dŵr

Pen-y-bont

36

COM 1 (12)

Stryd Bracla

Pen-y-bont

19

COM 1 (13)

Fferm y Parc, I’r Gogledd Ddwyrain o Barc Derwen

Pen-y-bont

14

COM 1 (14)

Lôn Tre-dŵr

Pen-y-bont

11

COM 1 (15)

6-10 Stryd y Frenhines

Pen-y-bont

10

COM1 (19)

Heol y Goron

Maesteg

40

COM1 (20)

Hen Ysgol Plant Iau Blaencaerau

Caerau

35

COM1 (21)

Y Parc

Maesteg

51

COM1 (22)

Tir i’r De o Ysgol Gynradd Cwmfelin

Cwmfelin

20

COM1 (23)

Llety Llynfi

Maesteg

13

COM1 (24)

Tir ar bwys 50 Heol Tywith

Nantyffyllon

13

COM1 (26)

Hen Faes Parcio Gwesty’r Sea Bank

Porthcawl

60

COM1 (28)

Albert Edward Prince of Wales Court

Porthcawl

35

COM1 (29)

Canolfan MOT Station Hill

Porthcawl

11

COM1 (30)

Y Planhigfeydd, Heol Newydd

Porthcawl

10

COM1 (32)

Parc Tyn Y Coed

Bryncethin

323

COM1 (37)

Tir yn Fferm Abergarw

Brynmenyn

50

COM 2 (2)

Fferm City

Bettws

40

COM 2 (3)

Heol Dewi Sant

Bettws

11

COM 2 (5)

Cae Gleision, Broadlands

Pen-y-bont

284

COM 2 (6)

Tir yn Heol Llangewydd, Cefn Glas

Pen-y-bont

228

COM 2 (7)

Ysgol Bryn Castell

Pen-y-bont

150

COM 2 (8)

Rhodfa Chelsea

Pen-y-bont

110

COM 2 (10)

Heol Cefn Glas

Pen-y-bont

10

COM 2 (11)

Coed Parc

Pen-y-bont

20

COM 2 (12)

Hen Foelerdy’r Felin Wyllt

Pen-y-bont

10

COM 2 (13)

Hen Ysgol Abercerdin

Evanstown

11

COM 2 (14)

Gwaith Coronation

Evanstown

11

COM 2 (18)

Ty Nant, Heol Llangeinor

Llangeinor

10

COM 2 (19)

Waunwen

Nantymoel

35

COM 2 (20)

Stryd Cwrt Colman

Nantymoel

21

COM 2 (21)

Heol y Fedwen / Haul Bryn

Nantymoel

11

COM 2 (25)

Ffordd yr Eglwys

Gogledd Corneli

22

COM 2 (27)

I’r De o Hendre Road

Pen-coed

35

COM 2 (30)

Ysgol Gynradd Pen-coed

Pen-coed

10

COM 2 (31)

Clos Ty Draw

Y Pîl

30

 

 

Safleoedd Cyflogaeth​

Rhif y Polisi

Enw’r Safle

Anheddiad

Defnyddiau

Ardal o Dir Heb Ei Ddatblygu sy’n Weddill (ha) (2009)

SP9(1)        

Brocastle, Waterton

Bridgend

B1

20

SP9(2)

Island Farm

Bridgend

B1

11

SP9(3)        

Pencoed Technology Park

Bridgend

B1

5

REG1(2)

Bridgend Industrial Estate

Bridgend

B1, B2 a B8

6.88

REG1(4)

Coychurch Yard

Bridgend

B1, B2 a B8

0.30

REG1(8)

Waterton Industrial Estate

Bridgend

B1, B2 a B8

11.29

REG1(12)

Heol Ty Gwyn

Maesteg

B1, B2 a B8

3.14

REG1(16)

Abergarw Industrial Estate

Abergarw

B1, B2 a B8

2.99

REG1(18)

Brynmenyn Industrial Estate

Brynmenyn

B1, B2 a B8

7.41

REG1(22)

Tir ar bwys Gwasanaethau Parc Sarn

Sarn

B1

2.73

REG1(23)

Parc Bocam, Pen-coed

Pen-coed

B1

1.16

REG1(24)

Parc Gwyddoniaeth Pen-y-bont

Bridgend

B1

1.00

REG1(25)

Iard Crosby, Pen-y-bont

Bridgend

B1, B2 a B8

0.85

REG1(29)

Georgia Pacific

Bryncethin

B1, B2 a B8

2.10

REG1(31)

Ystâd Ddiwydiannol Isfryn

Melin Ifan Ddu

B1, B2 a B8

0.40

REG1(33)

Penllwyngwent, Cwm Ogwr

Cwm Ogwr

B1, B2 a B8

4.23

REG1(36)

Ystâd Ddiwydiannol Village Farm

Y Pîl

B1, B2 a B8

5.15

 

 

Safleoedd Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Rhif y Polisi

Enw’r Safle

Anheddiad / Ardal Fasnachol

Math o Fanwerthu

REG9(1)

South Side

Canol Tref Pen-y-bont

Defnyddiau Canol Tref

REG9(2)

Riverside

Canol Tref Pen-y-bont

Defnyddiau Canol Tref

REG9(3)

Embassy Cinema

Canol Tref Pen-y-bont

Defnyddiau Canol Tref

REG9(4)

Elder Yard

Canol Tref Pen-y-bont

Defnyddiau Canol Tref

REG9(5)

Market Street

Canol Tref Pen-y-bont

Defnyddiau Canol Tref

REG11(3)

Brewery Field

Pen-y-bont

Ymyl y Canol – Nwyddau Cymhariaeth Swmpus – 5,500 m sg net

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Cysylltu

Tîm Cynllunio Datblygu
Ffôn: 01656 643670

Chwilio A i Y