Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau polisi a chanllawiau cenedlaethol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Tabl dogfennau polisi a chanllawiau cyffredinol, cenedlaethol, rhanbarthol ac is-ranbarthol.
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
NRS1 Polisi Cynllunio Cymru LlCC 2014
NRS7 Polisi Cynllunio Mwynau Cymru LlCC 2001
NRS8 Cynllun Gofodol Cymru LlCC 2005
NRS9 Canllawiau Cynllunio Strategol i Dde-ddwyrain Cymru – Cyfrol 1 SEWSPG 2000
NRS10 Canllawiau Cynllunio Strategol i Dde-ddwyrain Cymru – Cyfrol 2 SEWSPG 2001
NRS11 Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol De-orllewin Cymru SWWSPG 2000
NRS12 Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru LlCC 2005
NRS13 Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol LlCC 2006
NRS14 Cynllunio’ch Cymuned: Llyfryn Cyflwyno Cynlluniau Datblygu Lleol LlCC 2006
NRS15 Canllaw Ategol i Bolisi Cynllunio Cymru LlCC 2006
NRS16 Cynlluniau Datblygu Unedol Cymru LlCC 2001
NRS17 TAN 9: Gorfodi Rheolaeth Gynllunio LlCC 1997
NRS18 TAN 20: Yr Iaith Gymraeg – Cynlluniau Datblygu Unedol a Rheolaeth Gynllunio LlCC 2000
NRS19 Cylchlythyr 39/92: ‘Rheoliadau Cyffredinol Cynllunio Gwlad a Thref 1992’ Y Swyddfa Gymreig / Adran yr Amgylchedd 1992
NRS20 Cylchlythyr 35/95: Defnyddio Amodau mewn Caniatâd Cynllunio Y Swyddfa Gymreig / Adran yr Amgylchedd 1995
NRS21 Cylchlythyr 13/97: Rhwymedigaethau Cynllunio Y Swyddfa Gymreig 1997
NRS22 Cylchlythyr 11/99: Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol Y Swyddfa Gymreig 1999
NRS23 Strategaeth Amgylcheddol Cymru LlCC 2006
NRS24 Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog LlCC 2003
NRS25 Cynllun Oes LlCC 2005
NRS26 Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru LlCC 2003
NRS27 Cynllun Gweithredu Datblygu Cynaliadwy LlCC 2004

Sylwch bod modd dod o hyd i Nodiadau Cyngor Technegol nad ydynt wedi’u rhestru uchod o fewn y meysydd pwnc unigol y maent yn ymdrin â nhw.

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

Chwilio A i Y