Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Poblogaeth a Thai

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Poblogaeth a Thai
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
PH1 TAN 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai LlCC 2006
PH2 TAN 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy LlCC 2006
PH3 Strategaeth Dai Leol Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2007
PH4 Asesiad Pen-y-bont ar Ogwr o’r Angen Lleol am Dai Fordham Research 2007
PH5 Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr / LlCC 2000+
PH6 Memorandwm Dealltwriaeth Dosrannu Tai De-ddwyrain Cymru SEWSPG 2007
PH7 Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 1996 - 2005 ONS 1998+
PH8 Polisi Adnewyddu Tai i’r Sector Preifat CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2003
PH9 Asesiad Ardal Adnewyddu Cymdogaeth Ward Caerau 2006 Geoffrey Cheason Associates /
Katherine Hughes Associates /
Lapider Ltd.
2006
PH10 Astudiaeth o Rôl a Swyddogaeth Anheddiad Bakers Associates 2009
PH11 Archwilio Amcanestyniadau Eraill ar gyfer Demograffeg a’r Farchnad Waith Cambridge Econometrics 2010
PH12 Asesiad o Farchnad Tai Lleol Pen-y-bont ar Ogwr Fordham Research 2010
PH13 Asesiad o Lety Sipsi a Theithiwr Fordham Research 2010

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

ONS = Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y