Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Poblogaeth a Thai

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Poblogaeth a Thai

Rhif y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

PH1

TAN 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

LlCC

2006

PH2

TAN 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy

LlCC

2006

PH3

Strategaeth Dai Leol Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

PH4

Asesiad Pen-y-bont ar Ogwr o’r Angen Lleol am Dai

Fordham Research

2007

PH5

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / LlCC

2000+

PH6

Memorandwm Dealltwriaeth Dosrannu Tai De-ddwyrain Cymru

SEWSPG

2007

PH7

Amcangyfrifon Poblogaeth Canol Blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 1996 - 2005

ONS

1998+

PH8

Polisi Adnewyddu Tai i’r Sector Preifat

CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2003

PH9

Asesiad Ardal Adnewyddu Cymdogaeth Ward Caerau 2006

Geoffrey Cheason Associates /

Katherine Hughes Associates /

Lapider Ltd.

2006

PH10

Astudiaeth o Rôl a Swyddogaeth Anheddiad

Bakers Associates

2009

PH11

Archwilio Amcanestyniadau Eraill ar gyfer Demograffeg a’r Farchnad Waith

Cambridge Econometrics

2010

PH12

Asesiad o Farchnad Tai Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Fordham Research

2010

PH13

Asesiad o Lety Sipsi a Theithiwr

Fordham Research

2010

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

ONS = Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

Chwilio A i Y