Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Gofrestr Safleodd Amgen, Sylwadau ac Ymateb y Cyngor

Mae manylion y Safleoedd Amgen a gyflwynwyd yn ystod cyfnod yr Ymgynghoriad ynghylch y CDLl ar gael i’w gweld isod ynghyd â chynrychioliadau a dderbyniwyd ar y safleoedd yn ystod cyfnod ymgynghari’r Safleoedd Amgen ac ymateb y Cyngor iddynt.

Gellir gweld manylion y safleoedd unigol ac unrhyw wybodaeth ategol a gyflwynwyd (gan gynnwys Arfarniadau o Gynaliadwyedd) trwy’r tabl isod.

Bord o ddogfennau

Rhif y Safle

Enw’r Safle

Cyflwynwyd Gan

Defnydd Arall Arfaethedig

AS001

Tir ym Mryn Siriol, Betws

Mr M. a Mrs C. Jones

Datblygiad Preswyl

AS002

Tir i’r De o Garregside, Blaengarw

Mr J. Lacey

Diwygio’r Ffin Anheddiad (PLA1)

AS003

Ardal o dir fferm ar bwys Mawdlam Cross

Cyngor Cymuned Corneli

Darparu Meysydd Chwarae a Chyfleusterau Atodol

AS004

I’r Gorllewin o Greenacre Drive

Mr George Davis / A Philips

Darparu Rhandiroedd

AS005

Brewery Field, Pen-y-bont

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dileu’r Safle Datblygu Adwerthu Newydd y Tu Allan i Ganol y Dref ar gyfer Nwyddau Swmpus REG11 (4) a’i ddyrannu ar gyfer Tai Gwarchodol

AS006

Fferm Ffoes-Yr- Efail, Pen-coed

Bellway Homes (Wales) Ltd

Datblygiad Preswyl

AS007

Tir yn Cypress Gardens, Y Drenewydd-yn-Notais, Porthcawl

Ymddiriedol-aeth y Mileniwm Llandudwg

Datblygiad Preswyl

AS008

Cwm Gelli-Wern, Pontycymmer

Mr B. Sage

Datblygiad Preswyl

AS009

Tir Rhwng Fferm North Lodge Angelton a’r Felin Wyllt, Pen-y-bont

Mr Paul Kinsella

Datblygiad Preswyl a Darparu Meysydd Chwarae a Chyfleusterau Atodol

AS010

Land East of Maesteg Road (A4063), Tondu

V. S. Hughes a D. Owen

Datblygiad Preswyl

AS011

Tir i’r De o Wood St, Park St a Princess St, Maesteg

Paul James

Datblygiad Preswyl

AS012

Cynffig / Mawdlam

Mrs H. Kennedy

Dileu’r Lletem Las rhwng Cynffig a Mawdlam (ENV2 (12))

AS013

Zig Zag Lane/Nottage Court

Cymdeithas Ymddiriedol-aeth Ddinesig Porthcawl

Ardal Tirwedd Arbennig Newydd ENV3

AS014

Tir Comin Pen-y-fai

Mrs M C Wilkins

Diwygio Ffin Ardal Tirwedd Arbennig ENV3 (7) Trelales

AS015

Cae pêl-droed a lle chwarae Pen-y-fai, Parc Cavendish

Mrs M C Wilkins

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (9) Pen-y-fai a Threlales

AS016

Ysgol Plant Iau Blaencaerau

Mr a Mrs R Lllewellyn

Dileu Dyraniad Preswyl COM1(19) a dyrannu Canolfan Gymunedol newydd

AS017

Broadlands

Margaret Elward

Darparu Adeilad Cymunedol

AS018

Pwll Y Waun

Mr R. Knight

Diwygio PLA3 (9) Pwll-y-Waun, Porthcawl. Tynnu Safle Cyflogaeth (REG1(15) allan a chynyddu Dyraniad Preswyl COM1 (26)

AS019

Llinell Reilffordd o Gyffordd Ton-du i Gwm Garw

Bridgend Valleys Railway Co Ltd

Llinell Reilffordd Newydd

AS020

I’r De o Factory Lane, Pen-coed

P A a B E Evans

Diwygio Ardal Diogelu Adnoddau Tywod a Graean (ENV9)

AS021

Tir sy’n Ffinio ag Ystâd Ddiwydiannol yr Efail, Maesteg.

Mr Gareth Ames

Datblygiad Preswyl

AS022

Tir yn Blackmill Road, Bryncethin

Mr E. Avrill

Datblygiad Preswyl

AS023

Tir i’r De o Gorneli

Mr G. Thomas / Redrow Homes (South Wales)

Datblygiad Preswyl

AS024

Gwasanaethau Parc Sarn

Welcome Break

Diwygio ffin Dyraniad Cyflogaeth REG1 (22)

AS025

Tir yn Lamb Row / Devon View, Corneli Waelod.

PJK Developments

Datblygiad Defnydd Cymysg Preswyl a Chyflogaeth

AS026

Llwybr Cymunedol Cwm Llynfi

Grŵp Amgylcheddol Gofal Afon Cwm Llynfi

Cynnwys Llwybr Troed ar Lan yr Afon ar y Map o’r Cynigion

AS027

Fferm Tŷ Draw, Y Pîl

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Dyraniad ar gyfer Defnydd Cymysg Cyflogaeth a Phreswyl

AS028

Fferm Croesty, Coety, Pen-y-bont.

Mr D. L. Thomas

Datblygiad Preswyl

AS029

Tir yn Fferm Tŷ Draw, Tŷ Merchant, Pen-coed.

Dr D. H. C. Evans

Datblygiad Preswyl

AS030

Coity Road Sidings

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dileu Cynllun Datblygu Adfywio a Defnydd Cymysg PLA3 (3) a’i ddyrannu ar gyfer Rhandiroedd

AS031

Tir yn Fferm Pen-coed a Fferm Broomfield

Redrow Homes South Wales

Datblygiad Defnydd Cymysg Preswyl

AS032

Tir yn Heol Llangewydd, Cefn Glas

Redrow Homes South Wales

Datblygiad Preswyl

AS033

Clwb Golff y Gelli, Porthcawl

Grove Golf Club Limited

Datblygiad Twristiaeth - Gwesty

AS034

Tir yn Fferm City, Betws

Wooodstock Homes

Diwygio ffin Adfywio a Defnydd Cymysg Cynllun Datblygu PLA3 (16) a chynyddu darpariaeth tai

AS035

Tir ar bwys Llys y Sger, Notais, Porthcawl.

Mr Henry Best

Datblygiad Preswyl

AS036

Hen Faes Awyr Stormy Down

Mentrau Gwyrdd Llandudwg/ Ymddiriedol-aeth y Mileniwm Llandudwg/ Maenordy Penfro / TS Rees Ltd / Tarmac

Echdynnu Calchfaen yn y Dyfodol

AS037

Tir rhwng Trelales, Peny-bont & Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (4) Pen-y-bont a Threlales

AS038

Canolfan Arddio’r Pîl

Cliff Patten

Diwygio ffin Canolfan Ardal y Pîl SP10

AS039

Y tu ôl i Maesteg Road, Cwmfelin, Maesteg.

Mr Leighton Tanner

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (7) Cwmfelin, Llangynwyd a Phontrhydycyff

AS040

Tir yn Heol Pen-y-fai, Pen-y-fai, Pen-y-bont

IGH Properties

Datblygiad Preswyl

AS041

Tir yn Wern Ddu, Abercynffig

IGH Properties

Datblygiad Adwerthu newydd ar Gyrion y Dref

AS042

Tir i’r Gogledd o Gefn Glas, Bridgend

IGH Properties

Datblygiad Preswyl

AS043

Tir oddi ar Waunscil Avenue, Bracla, Pen-y-bont

Paddle Ltd

Datblygiad Preswyl

AS044

Fferm yr Ynys, Bridgend

HD Limited

Cynllun Datblygu Adfywio a Defnydd Cymysg – Defnydd Cymysg Chwaraeon / Hamdden/ Masnachol / Swyddfeydd

AS045

Craig Y Parcau, Bridgend

HD Limited

Datblygiad Preswyl a Llety Newydd neu Estynedig i Dwristiaid

AS046

Tir yn Fferm y Parc, Coety, Parc Derwen.

Messrs. M a R Phipps

Diwygio’r Ffin Anheddiad

AS047

Llwybr Cymunedol Cwm Llynfi

Mr S. F. Loosmore

Diwygio Llwybr PLA7 (1)

AS048

Diwygio ffin Canolfan Ardal Caerau SP10

Mr a Mrs R Lllewellyn

Diwygio ffin Canolfan Ardal Caerau SP10

AS049

Tir yn Heol Maendy, Gogledd Corneli

Bellway Homes (Wales) Ltd

Datblygiad Preswyl

AS050

Broadlands, Pen-y-bont.

Persimmon Homes (Wales) Ltd

Datblygiad Preswyl

AS051

Tir yn Heol Llangewydd, Bryntirion

IGH Properties

Datblygiad Preswyl

AS052

Tir yn Lôn Tre-Dŵr, Pen-y-bont

Lee and Turner

Datblygiad Preswyl

AS053

Pencadlys Heddlu De Cymru

Waterstones Estates Ltd

Dileu Dyraniad Preswyl COM1 (5) a’i ddyrannu ar gyfer Adwerthu Bwyd

AS054

Tir yn Heol Mostyn, Y Pîl.

K & W Development Ltd

Diwygio ffin Canolfan Ardal y Pîl SP10

AS055

Tir y Tu Ôl i Swyddfa Bost Pen-y-fai

UIW (Penyfai) Ltd

Diwygio’r Ffin Anheddiad

AS056

Tir yn Heol y Bont-faen

Heddlu De Cymru

Diwygio ffin Dyraniad Preswyl COM1 (5)

AS057

Tir yn Bryn Road, Cwm Ogwr.

Mr David Jones

Datblygiad Preswyl

AS058

Tir yn Orchard House, Vicarage Terrace, Maesteg.

Mr Mark Stevens

Diwygio’r Ffin Anheddiad

AS059

Land at Cae Rosser Farm, Glynogwr,

Griffith Williams

Datblygiad Twristiaeth

AS060

Y Parc, Maesteg.

Coytrahen Estates

Diwygio ffin Dyraniad Preswyl COM1 (20) Y Parc, Maesteg

AS061

Tir i’r Dwyrain o Chwarel Graens

TS Rees Ltd / Tarmac

Echdynnu Calchfaen yn y Dyfodol

AS062

Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Dileu Ardal Diogelu Adnoddau Tywod a Graean (ENV9)

AS063

Tir i’r De o Fferm yr Ynys

Trigolion Clos Fferm yr Ynys

Lletem Las

AS064

Tir rhwng Trelales, Peny-bont & Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Trelales

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (4) Pen-y-bont a Threlales

AS065

Tir i’r De o Fferm yr Ynys

Ymgyrch Gweithredu Fferm yr Ynys

Lletem Las

AS066

Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Diwygio Ffin Ardal Tirwedd Arbennig (ENV3(9))

AS067

Ystâd Ddiwydiannol Ewenni, Maesteg

Persimmon Homes

Diwygio PLA3 (7) – Cynyddu’r ddarpariaeth tai, cynyddu maint y ganolfan gwasanaethau lleol ac angen mwy o hyblygrwydd gyda’r ddarpariaeth ar gyfer cyflogaeth.

AS068

Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Lletem Las

AS069

Tir yn Jubilee Crescent, Pen-y-bont

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

AmDiwygio dyraniad preswyl COM1 (7) i gynnwys Tai Fforddiadwy a Rhandiroedd.

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y