Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol

Rydym yn ymgynghori ar ddwy ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol:

  1. Cyfleusterau Hamdden a Datblygiadau Tai Newydd
  2. Cyfleusterau Addysg a Datblygiadau Preswyl.

Paratowyd y dogfennau hyn er mwyn rhoi rhagor o arweiniad i ddatblygwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar bolisïau amrywiol sydd wedi’u cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor.

Canllawiau cynllunio atodol cyfleusterau hamdden a datblygiadau tai newydd

Mae darparu Cyfleusterau Hamdden drwy’r system gynllunio yn un o nodau allweddol Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr. Prif nod y Canllawiau Cynllunio Atodol yw rhoi cyngor i ddatblygwyr ar yr amgylchiadau pan fyddai’r Cyngor yn disgwyl y byddai man hamdden yn cael ei ddarparu ar ddatblygiadau preswyl arfaethedig.

Canllawiau cynllunio atodol cyfleusterau addysg a datblygiadau preswyl

Er budd rhoi cyfle i blant y Fwrdeistref Sirol lwyddo a ffynnu, mae dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod cyfleusterau addysg o ansawdd da ar gael sy’n creu’r cyfle i ddysgu. Prif nod y Canllawiau Cynllunio Atodol yw rhoi cyngor i ddatblygwyr ar yr amgylchiadau pan allai’r Cyngor chwilio am gyfraniadau tuag at ddarparu cyfleusterau addysg ar gyfer datblygiadau preswyl newydd.

Dogfen yr ymgynghoriad

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyfleusterau Hamdden a Datblygiadau Tai Newydd

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyfleusterau Addysg a Datblygiadau Preswyl

Sylwadau ynglŷn â’r canllawiau cynllunio atodol drafft

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau ynglŷn â’r Canllawiau Cynllunio Atodol drafft yw 5pm ar Dydd Gwener Ebrill 3 2020. Ni dderbynnir unrhyw sylwadau a ddaw i law ar ôl hynny.

Ymateb i’r ymgynghoriad

Rydym ni eisiau sicrhau ein bod yn cael eich barn ar y Canllawiau Cynllunio Atodol cyn iddynt fod yn derfynol a chael eu cyhoeddi. Gallwch fynd at y dogfennau a’r ffurflenni sylwadau ar-lein isod ac maent ar gael i chi eu gweld hefyd yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr.

Lawrlwytho ffurflen sylwadau'r Canllaw Cynllunio Atodol. 

Anfonwch unrhyw ffurflenni sylwadau wedi'u llenwi i'r manylion cyswllt sydd wedi'u nodi isod. 

Cyswllt

Tîm Cynllunio Datblygiadau
Ffôn: 01656 643162
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Camau nesaf

Ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben adroddir pob ymateb/sylw i’r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau ynghyd ag ymateb gan swyddogion y Cyngor yn argymell unrhyw newidiadau arfaethedig yr ystyrir eu bod yn briodol yn sgil y sylwadau a ddaeth i law.

Yna, bydd y Cyngor yn mabwysiadu’r Canllawiau Cynllunio Atodol a byddant yn ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ar geisiadau datblygu perthnasol.

Chwilio A i Y