Accessibility links

Dewis iaith

Cofrestru marwolaeth

Dylid cofrestru marwolaeth o fewn pum diwrnod, oni bai bod crwner wedi'i hysbysu, neu os oes angen hysbysu crwner. Nid oes modd cofrestru unrhyw farwolaeth yr hysbyswyd y crwner amdani nes cael cadarnhad y cofrestrydd. Gall hyn achosi oedi o ran cyflwyno tystysgrif er mwyn claddu neu amlosgi.

Bydd marwolaethau fel arfer yn cael eu cofrestru gan berthynas. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn gallu cofrestru’r farwolaeth, cysylltwch â ni.

Bydd angen i’r person sy’n cofrestru’r farwolaeth gasglu’r tystysgrif feddygol yn nodi achos y farwolaeth un ai gan yr ysbyty neu’r doctor ardystiol os digwyddodd y farwolaeth gartref. Bydd angen rhoi'r dystysgrif i’r cofrestrydd cyn y mae modd cofrestru’r farwolaeth. Os cynhaliwyd post-mortem, bydd y crwner yn anfon y dystysgrif yn uniongyrchol i’r cofrestrydd.

Gwybodaeth sydd ei hangen arnom

Bydd angen y wybodaeth ganlynol:

  • enwau llawn a chyfenw, gan gynnwys enwau blaenorol os yw'n berthnasol
  • dyddiad a man geni
  • swydd
  • cyfeiriad
  • a oeddynt yn derbyn pensiwn llywodraeth neu fudd-daliadau eraill
  • enw, dyddiad geni a swydd unrhyw briod neu bartner sifil os oedd yr ymadawedig wedi priodi neu mewn partneriaeth sifil
  • cerdyn meddygol GIG os yw'n bosibl

Prynu tystysgrifau marwolaeth

Gallwch brynu tystysgrifau marwolaeth pan fyddwch yn cofrestru marwolaeth. Rydym yn derbyn taliad drwy arian parod, siec neu gerdyn debyd/credyd.

Lle i gofrestru marwolaeth

Mae angen cofrestru marwolaeth yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Os bu farw'r person mewn ysbyty neu gartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i chi gofrestru’r farwolaeth yn un o’r lleoliadau canlynol:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Dydd Llun - Dydd Gwener
9.30am - 4pm

Eglwys y Drindod, Porthcawl

Dydd Llun
10am - 12.30pm

Apwyntiad yn unig – cysylltwch â’r swyddfa gofrestru i wneud apwyntiad.

Llyfrgell Y Llynfi, Canolfan Chwaraeon Maesteg, Maesteg

Dydd Mawrth a Dydd Gwener
9.30am - 12.30pm

Canolfan Fywyd Pîl

Dydd Iau
2.30 - 3.30pm

Apwyntiad yn unig – cysylltwch â’r swyddfa gofrestru i wneud apwyntiad.

Os nad ydych yn gallu mynd i un o’r lleoliadau hyn, cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr Efallai y bydd cofrestrydd yn gallu trefnu lleoliad mwy addas. Gallai hyn arwain at oedi byr o ran cael y gwaith papur gofynnol.

Cyswllt

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council
Ffôn: 01656 642392 / 642393 / 642394
Cyfeiriad: Ty'r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.

Chwilio A i Y