Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Partneriaethau sifil

Mae cyplau un-rhyw wedi gallu bod mewn partneriaethau sifil ers mis Rhagfyr 2004. Mae hyn yn rhoi cydnabyddiaeth gyfreithiol iddynt a’r un cyfrifoldebau a hawliau â chyplau priod, er enghraifft, o ran pensiynau, yswiriant bywyd ac etifeddiaeth.

Mae modd trosi partneriaethau sifil yn briodasau, ac ers mis Mawrth 2014 gall cyplau un-rhyw briodi hefyd.

Mae’n rhaid i gyplau sydd am ddod yn bartneriaid sifil roi ‘rhybudd’ i’r cofrestrydd yn yr ardal y maen nhw'n byw ynddi. Byddant yn cymryd eich manylion ac yn eu rhoi nhw yn ystafell aros y swyddfa gofrestru am 28 diwrnod. Mae hyn yn ofyn cyfreithiol, a dim ond ar ôl gwneud hyn y mae modd cofrestru’r bartneriaeth sifil.

Gallwch gofrestru un ai mewn swyddfa gofrestru neu mewn lleoliad trwyddedig. Gall fod yn syml iawn neu’n rhan o seremoni fwy llawn. Mae cyfnewid addunedau yn ddewisol, ond bydd angen i’r cwpl a dau o dystion arwyddo atodlen y bartneriaeth sifil.

Mae’n rhaid i gyplau sydd am fod yn bartneriaeth sifil fod dros 16 oed. Os ydynt o dan 18 oed mae’n rhaid iddynt gael cydsyniad eu rhieni neu warcheidwaid. Ni allent fod wedi priodi'n barod neu mewn partneriaeth sifil arall.

Dim ond cyplau un-rhyw all fod yn rhan o bartneriaeth sifil.

Ffioedd presennol ar gyfer partneriaethau sifil

Cyswllt

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642391
Cyfeiriad: Tŷ'r Ardd, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.
Oriau agor:
Dydd Llun hyd at Ddydd Gwener
9.30 hyd at 4pm

Chwilio A i Y