Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amddiffyn plant

Dywedwch am achos brys

Cysylltwch â’r heddlu ar 999, neu ein Tîm Dyletswydd Brys ar 01443 425012.

Dywedwch am blentyn sydd mewn perygl

I wneud adroddiad llawn, defnyddiwch ein ffurflen yn Atodiad F y Polisi Diogelu Corfforaethol: Amddiffyn Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Perygl’.

Polisi Diogelu Corfforaethol, a Ffurflen Cais am Gymorth.

Anfonwch ffurflenni am gymorth cynnar at:

Cyswllt

Cymorth cynnar

Anfonwch atgyfeiriadau amddiffyn plant at:

Cyswllt

Amddifyn plant

I siarad â rhywun am les plentyn, defnyddiwch y wybodaeth gyswllt isod:

Cyswllt

Tîm Dyletswydd Brys

Ffôn: 01656 642320

Tîm Dyletswydd Brys (tu allan i oriau swyddfa)

Ffôn: 01443 425012

NSPCC

Ffôn: 0808 800 5000

Proses diogelu

Mae diogelu yn golygu amddiffyn iechyd, llesiant a hawliau dynol. Mae’n galluogi pobl i fyw yn rhydd rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. Mae diogelu plant a’i lles yn cynnwys:

 • eu diogelu rhag cael eu cam-drin, neu bethau sydd yn wael i’w hiechyd neu ddatblygiad
 • sicrhau eu bod yn tyfu gyda gofal diogel ac effeithiol

Diffiniadau o gam-drin plant

Caiff plentyn ei gam-drin pan fo rhywun yn ei niweidio, neu’n methu ag atal niwed. Gall plant gael eu cam-drin o fewn teulu, sefydliad neu gymuned gan bobl maen nhw’n eu hadnabod neu, yn fwy anarferol, gan ddieithryn. Gall camdriniaeth neu esgeulustod effeithio ar bobl ifanc hyd at 18 oed, y byddai gofyn iddynt gael eu hamddiffyn drwy gynllun amddiffyn plant rhyngasiantaeth.

Gall cam-drin fod yn:

 • gorfforol fel taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi, sgaldio, boddi, mogi, neu niwed corfforol arall gan gynnwys peri salwch
 • emosiynol fel cam-drin emosiynol parhaus ar blentyn a fyddai’n peri effeithiau niweidiol parhaus ar eu datblygiad
 • esgeulustod drwy fethiant parhaus i ateb gofynion corfforol a/neu seicolegol sylfaenol plentyn, sy’n debygol o amharu ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn
 • rhywiol drwy orfodi neu ddenu plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol, boed y plentyn yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd ai peidio
 • cam-fanteisio’n rhywiol ar blant lle defnyddir plant yn rhywiol er mwyn arian, grym neu statws
 • ariannol, a allai gynnwys gamddefnyddio taliad uniongyrchol plentyn, neu lwfans cynhaliaeth addysg

Darllenwch fwy am gam-drin yn Atodiad B ein Strategaeth Ddiogelu Gorfforaethol.

Bwrdd Diogelu Cwm Taf

Ymgymerir â diogelu plant gan Gwm Taf. Mae’r sefydliad hwn yn bartneriaeth rhwng y canlynol:

 • Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Heddlu De Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 • Ymddiriedolaeth y GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Interlink Rhondda Cynon Taf
 • Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful
 • Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru

Chwilio A i Y