Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trefn Torri Glaswellt 2022

Mannau Gwyrdd sy’n gyfrifol am dorri glaswellt sy’n berchen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae sefydliadau eraill fel Cynghorau Cymuned a Chymdeithasau Tai hefyd yn torri glaswellt mewn mannau cyhoeddus o fewn y fwrdeistref.

Mae Mannau Gwyrdd yn gyfrifol am dorri glaswellt:

 • lleiniau canol
 • meysydd chwarae plant (nid yw’r holl gaeau chwarae yn y Fwrdeistref yn berchen i BCBC)
 • ymylon priffyrdd
 • parciau a chaeau chwaraeon
 • mannau agored cyhoeddus

Gan fod cynghorau’n ceisio cydbwyso bioamrywiaeth gyda materion fel gofynion diogelwch y briffordd, mae gofyn i ni dorri’r glaswellt mewn lleoliadau penodol o hyd er mwyn sicrhau nad yw’n rhwystro gyrwyr rhag gweld yn glir, neu er mwyn sicrhau bod llwybrau cerdded yn parhau’n hygyrch. Rydym yn cynnal mannau agored a phriffyrdd er mwyn cefnogi blodau gwyllt ac rydym wedi cyfyngu ar ein trefniadau torri glaswellt blynyddol yn sylweddol er mwyn mynd ati’n weithredol i reoli ein tir a hyrwyddo amrywiaeth ecolegol a blodeuog lle bynnag fo modd.

Nid ydym yn torri glaswellt:

 • ar eiddo neu ystadau sy’n berchen i gyrff ar wahân i’r cyngor, er enghraifft Cynghorau Cymuned neu Gymdeithasau Tai
 • eiddo preifat

Rydym yn torri glaswellt rhwng mis Ebrill a mis Hydref.

 

Glaswellt trefol

Mae glaswellt trefol yn golygu mannau agored cyhoeddus ac ymylon priffyrdd. Byddwn yn torri glaswellt trefol bum gwaith eleni rhwng mis Ebrill a mis Medi. Bwriedir dechrau torri glaswellt trefol eleni ar 4 Ebrill 2022. Byddwn yn cyfyngu ar strimio y tymor hwn.

 • Dechrau ar y toriad cyntaf 4 Ebrill
 • Dechrau ar yr ail doriad 16 Mai
 • Dechrau ar y trydydd toriad 27 Mehefin
 • Dechrau ar y pedwerydd toriad 8 Awst
 • Dechrau ar y pumed toriad 19 Medi

 

Glaswellt gwledig

Glaswellt gwledig yw glaswellt sydd i’w weld ar ymylon prif ffyrdd a lleiniau canol. Caiff ei dorri bedair gwaith y flwyddyn.

 • Dechrau ar y toriad cyntaf 3 Mai
 • Dechrau ar yr ail doriad 13 Mehefin
 • Dechrau ar y trydydd toriad 25 Gorffennaf
 • Dechrau ar y pedwerydd toriad 5 Medi

 

Ardaloedd naturiol

Mewn ardaloedd gwaith trefol a glaswellt gwledig, mae ardaloedd naturiol yn cael eu torri ddwywaith y tymor, er mwyn annog gwell amrywiaeth ecolegol.

 

Lonydd gwledig

Caiff lonydd gwledig eu torri ddwywaith y flwyddyn. Mae’r toriad cyntaf yn dechrau ym mis Mai, a’r ail yn cael ei wneud ddiwedd mis Awst.

 

Parciau a chaeau chwaraeon

Fel arfer, caiff parciau a chaeau chwaraeon eu torri bob 10 diwrnod gwaith drwy gydol y tymor.

Gall holl drefniadau torri glaswellt newid oherwydd y tywydd, cyflwr y tir a gwaith ffordd.

Chwilio A i Y