Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhaglen iechyd a gofal cymdeithasol Bae’r Gorllewin

Sefydliadau partner

Mae Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin yn cael ei rhedeg gan bartneriaeth sy’n cynnwys:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 • Dinas a Sir Abertawe
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
 • partneriaid annibynnol a thrydydd sector

Mae Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin yn gwasanaethu:

 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Dinas a Sir Abertawe
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Mae ffrydiau gwaith Haen 1 Bae’r Gorllewin yn cynnwys y canlynol:

 • gwasanaethau cymdeithasol
 • System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
 • contractio a chaffael

Mae projectau Haen 2 y rhaglen yn cynnwys:

 • Gwasanaethau Mabwysiadu Rhanbarthol Bae’r Gorllewin
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu
 • Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant
 • Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Oedolion

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae'r Gorllewin

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae'r Gorllewin yn un o’r saith o fyrddau rhanbarthol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n datblygu trefniadau cydweithio rhwng y bwrdd iechyd a’r tri awdurdod lleol, partneriaid annibynnol a thrydydd sector, a chynrychiolwyr defnyddwyr a gofalwyr. 

Er bod fforwm tebyg ar waith ers 2014, cafodd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae'r Gorllewin ei sefydlu'n ffurfiol ym mis Tachwedd 2016. Mae’r bwrdd yn cyfarfod bob chwarter. Gweld cofnodion y Bwrdd yma.

Gweld Adroddiad Asesiad Poblogaeth Bae'r Gorllewin

Mae’n rhaid i bartneriaid Bae'r Gorllewin gasglu gwybodaeth am anghenion gofal y boblogaeth. Caiff hyn ei grynhoi yn yr ‘Adroddiad ar yr Asesiad o’r Boblogaeth' isod, y gellir ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau gwell mewn cysylltiad â gofal a chymorth.

 

Cynhelir asesiadau o’r boblogaeth bob pedair blynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, cânt eu hadnewyddu, a gall partneriaid ddiweddaru gwybodaeth i sicrhau bod trefniadau monitro effeithiol ar waith.

Cynnwys yr Adroddiad ar yr Asesiad o’r Boblogaeth

Yn benodol, mae’r Adroddiad yn cynnwys:

 • ystod a lefel y gwasanaethau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion gofal a chymorth lleol
 • bylchau yn y ddarpariaeth, a sut i’w bodloni
 • newidiadau y mae eu hangen i wella gwasanaethau yn y dyfodol

Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried anghenion gofal gofalwyr, yn ogystal ag ystod a lefel gwasanaethau ataliol y rhanbarth.

Defnyddir canfyddiadau’r Asesiad o’r Boblogaeth i lywio Cynllun Ardal Bae'r Gorllewin.

Adroddiad Blynyddol Bae'r Gorllewin

 

Cysylltu

Cysylltu â Bae'r Gorllewin

Ffôn: 01792 633 950

Chwilio A i Y