Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Derbyn i ysgolion

Mae gennym ni ddyletswydd statudol i, lle y bo modd, addysgu pob plentyn yn yr ysgol y mae ei rieni neu ei ofalwyr wedi ei dewis.

Yn y rhan helaethaf o achosion, mae rhieni'n hapus i ddewis yr ysgol y maen nhw yn ei dalgylch. Serch hynny, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i’r ysgol honno gael ei dewis a’i henwi ar y ffurflen ‘Derbyn i Ysgol’ ac i’r ffurflen honno gael ei dychwelyd erbyn y dyddiad cau. Nid oes sicrwydd y bydd lle ar gael mewn ysgol benodol, hyd yn oed os ydych chi'n byw yn y dalgylch.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod derbyn ar gyfer ysgolion cymunedol. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, y corff llywodraethu yw awdurdod derbyn yr ysgol. Gallwch chi ddarllen mwy am hyn dan ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir.

Dyddiadau cau o ran derbyn i ysgolion

Disgyblion sy'n trosglwyddo o ysgolion Iau/Cynradd (B6) i ysgol Uwchradd ym mis Medi 2018:
Cam Gweithredu Dyddiad
Ffurflenni cais a anfonir at rieni/ofalwyr/ysgolion Dydd Llun 23 Hydref 2017
Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais Dydd Gwener 12 Ionawr 2018
Hysbysu rhieni/gofalwyr o roi/wrthod lle Dydd Iau 1 Mawrth 2018
Hysbysiad o unrhyw apeliadau O Ebrill 2017

 

Derbyn i Ddosbarthiadau Derbyn a phontio rhwng Babanod (B2) a'r Ysgol Iau (B3) ym mis Medi 2018
Cam Gweithredu Dyddiad
Anfonir ffurflenni cais at rieni/ofalwyr/ysgolion Dydd Llun 27 Tachwedd 2017
Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais Dydd Gwener
16 Chwefror 2018
Hysbysu rhieni/gofalwyr o roi/wrthod lle Dydd Llun
16 Ebrill 2018
Hysbysiad o unrhyw apeliadau O Fai 2018

 

Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Corff Llywodraethu’r ysgol yw ei hawdurdod derbyn.
Gweler meini prawf pob ysgol wirfoddol a gynorthwyir ym Mhen-y-Bont ar Ogwr.

Dogfennau cysylltiedig

Darllenwch y llyfryn 'Dechrau yn yr Ysgol' er mwyn edrych ar y meini prawf derbyn am:

  • Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair
  • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg
  • Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Uwchradd Gatholig yr Archesgob McGrath, Pen-y-bont ar Ogwr
  • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru yr Archddiacon John Lewis

 

Cyswllt

Cymorth i Ddysgwyr

Ffôn: 01656 642637

Chwilio A i Y