Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Grantiau i ddisgyblion

Prydau Ysgol Am Ddim

Gall fod gan blant a phobl ifanc sy’n mynychu’r ysgol llawn amser hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Gall eich plentyn fod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau neu’r taliadau cymorth canlynol:

  • cymhorthdal incwm
  • lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm
  • cymorth dan ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm
  • credyd treth plant heb unrhyw gredyd treth gwaith ac incwm blynyddol sy’n llai na £16,190
  • elfen warantedig y credyd pensiwn gwladol
  • credyd treth gwaith treigl. Dyma’r taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos arall ar ôl iddynt beidio â bod yn gymwys i gael credyd treth gwaith mwyach
  • credyd cynhwysol

Os ydych yn ymgeisio am y tro cyntaf, gallwch gyflwyno eich cais ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol.

Os oes gennych blentyn sydd eisoes yn derbyn prydau ysgol am ddim, bydd dal angen i chi gwblhau cais ar gyfer unrhyw blant eraill sy’n cychwyn yn yr ysgol. Nid yw brodyr a chwiorydd yn derbyn prydau ysgol am ddim yn awtomatig.

Gall plant y telir y budd-daliadau hyn yn uniongyrchol iddynt yn hytrach na thrwy riant neu warchodwr, gael prydau ysgol am ddim hefyd.

Efallai hefyd y caiff eich plentyn brydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ac os yw eich plentyn:

  • iau na’r oedran dechrau ysgol gorfodol
  • mewn addysg llawn amser

Mae ffurflenni cais ar gael gan y tîm asesiadau ariannol a budd-daliadau neu gan bob ysgol.

Grant Gwisg Ysgol

Diben y grant hwn yw helpu teuluoedd i brynu dillad ysgol i’w plant sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd. Fe’i bwriedir ar gyfer teuluoedd sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, ac sy’n byw yng Nghymru.

Gall hefyd fod ar gael i ddisgyblion sy’n mynychu ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru, a fydd yn 11 oed ar ddechrau’r flwyddyn ysgol academaidd ac sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Os ydych chi’n gymwys, byddwch yn derbyn £105.00 am bob disgybl sy’n dechrau ym Mlwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd. Gallwch fod yn gymwys os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol. I weld rhestr o’r rhain, gweler prydau ysgol am ddim uchod.

Grant dillad ysgol nodedig

Mae hyn yn wahanol i’r grant dillad ysgol gan ei fod yn ddewisol sy’n golygu bod pob ysgol uwchradd yn penderfynu faint i’w gynnig.

Mae ar gyfer disgyblion sy’n mynychu ysgol uwchradd, rhwng 7 ac 11 oed, ac sydd â meini prawf cymhwysedd tebyg i’r un ar gyfer prydau ysgol am ddim. Fe’i bwriedir i gyfrannu tuag at gost dillad ysgol nodedig, megis blaseri neu deiau.

Mae ffurflenni cais ar gael yn nhymor y gwanwyn gan yr ysgol neu’r tîm asesiadau ariannol a budd-daliadau. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt ar waelod y dudalen hon. Dychwelwch eich ffurflen cyn wythnos olaf tymor y gwanwyn er mwyn atal oedi wrth dderbyn eich grant.

Nid yw’r grant hwn ar gael i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion babanod, iau na chynradd.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn daladwy i ddisgyblion a myfyrwyr sydd mewn addysg llawn amser ar ôl 16 oed. Mae’n seiliedig ar incwm y cartref.

Ni weithredir y cynllun gennym ni. I ddysgu mwy, cysylltwch â’r ysgol neu â Chyllid Myfyrwyr Cymru.

 

 Cyswllt

Tîm Asesiadau Ariannol a Budd-daliadau

Ffôn: 01656 643396

Chwilio A i Y