Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwestiynau cyffredin am drafnidiaeth ysgol

Trafnidiaeth ysgol y brif ffrwd

Nid oes unrhyw broses ymgeisio ffurfiol am drafnidiaeth ysgolion. Darperir manylion o ddisgyblion yn mynychu pob ysgol i’r tîm Trafnidiaeth Ysgol, a fydd yn cysylltu â chi os bydd eich plentyn yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim.

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r ysgol a fydd yn rhoi gwybod i’r tîm Trafnidiaeth Ysgol. Os byddwch yn gymwys o hyd o dan y meini prawf cymhwysedd cyfredol, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau hyn.

Oni bai bod eich plentyn ym mlwyddyn 10 neu 11 ni fyddwch yn gymwys mwyach i gael trafnidiaeth ysgol.

Os byddwch yn rhoi eich plentyn mewn rhywle heblaw am yr ysgol addas agosaf neu'r ysgol yn y dalgylch, ni ddarperir trafnidiaeth ysgol.

Gallwch fynd at dudalennau llwybrau bysus trafnidiaeth ysgol.

Ni chaiff amserau gollwng eu cyhoeddi, ond gallwch ofyn am amserau amcangyfrifedig ar gyfer llwybr bws eich plentyn o'r gweithredwr bysus yn uniongyrchol.

Ar gyfer disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim, mae manylion am lwybrau cyhoeddus wefan Traveline Cymru.

 

Nage. Mae’n rhaid i ddisgyblion gerdded i'w safleoedd bysus dynodedig. Mewn achosion eithriadol, eir â rhai disgyblion i'r ysgol mewn tacsi neu fws mini.

Dywedir wrth ddisgyblion am fod wrth eu safle bysus 10 munud cyn yr amser ymadael a amserlennir. Os na fydd y bws yn cyrraedd ar ôl 20 munud, dylai disgyblion ddilyn y nodyn arweiniad ar gefn eu trwydded bysus. Dylent ffonio’r rhif ar y cerdyn ac aros am gyfarwyddiadau gan y tîm Trafnidiaeth Ysgol.

Na chaiff. Oni bai y cytunwyd ymlaen llaw gan y Tîm Trafnidiaeth Ysgol , bydd ond yn codi disgyblion a’u gollwng ar eu safle bysus dynodedig. Ni fydd gyrrwr y bws yn caniatáu neu awdurdodi unrhyw gyfeiriad neu fan gollwng arall.

Na chaiff. Mae gan bob llwybr ysgol rif contract, a dim ond disgyblion sydd â thrwydded ar gyfer y llwybr hwnnw gaiff deithio. Caiff unrhyw blentyn sy’n ceisio mynd ar y bws anghywir ei wrthod.

Mae’n rhaid i rieni a gofalwyr plant ysgol gynradd sicrhau bod eu plentyn yn mynd ar drafnidiaeth ysgol ac yn dod oddi arni yn ddiogel. Mae’n rhaid i oedolyn cyfrifol fod ar gael o leiaf 10 munud cyn yr amserau codi y cytunwyd arnynt fel y nodir ar amserlen y bws ysgol.

Os na fydd oedolyn cyfrifol ar y safle bysus i gyfarfod â phlentyn oedran cynradd, bydd y plentyn yn aros ar y bws wrth iddo gwblhau ei daith. Wedyn bydd yn dychwelyd i safle'r plentyn. Os nad yw'r oedolyn cyfrifol yno o hyd, eir â'r plentyn i'r orsaf heddlu agosaf.

Ni fydd darparwyr trafnidiaeth yn derbyn cyfarwyddiadau gan rieni neu ofalwyr i'r plant gael eu casglu neu eu gadael heb oedolyn cyfrifol, o dan unrhyw amgylchiadau.

 

Trafnidiaeth ysgol ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig

Caiff llythyrau eu hanfon at rieni a gofalwyr pan fydd trafnidiaeth wedi'i threfnu. Byddant yn esbonio pa ddarparwr trafnidiaeth a fydd yn cymryd eich plentyn, yn ogystal â’i fanylion cyswllt a rhif y contract.

Byddwch. Mae’n rhaid i bob darparwr drefnu cyfle i ddisgyblion, rhieni a gofalwyr gwrdd â’u gyrrwr a’u hebryngwr cyn teithio i’r ysgol gyda nhw.

Caiff yr amserau codi a gollwng eu cadarnhau yn ystod y cyfarfod hwnnw. Rhoddir manylion cyswllt y darparwr i’r rhieni a'r gofalwyr a dylech chi gysylltu â'r darparwr yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau.

Dywedwch wrth y Tîm Trafnidiaeth Ysgol a fydd yn cysylltu â’r darparwr trafnidiaeth i wneud trefniadau i chi.

E-bost: schooltransport@bridgend.gov.uk

Ffôn: 01656 642654

Bydd ein Gwasanaeth Cynhwysiant yn hysbysu’r tîm Trafnidiaeth Ysgol. Byddant yn cadarnhau eich trefniadau teithio newydd gyda chi dros y ffôn a thrwy lythyr . Os bydd gofyn, bydd y gyrrwr a’r hebryngwr yn cwrdd â chi a’ch plentyn cyn ei gludo i'r ysgol.

Cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol i wirio statws trefniadau trafnidiaeth eich plentyn.

E: schooltransport@bridgend.gov.uk

Eich cyfrifoldeb yw sicrhau bod eich plentyn yn barod i fynd ar y cerbyd fydd yn ei gludo 10 munud cyn yr amser codi y cytunwyd arno. Os nad yw eich plentyn yn barod neu’n gwrthod mynd yn y cerbyd, bydd y darparwr yn aros am hyd at 5 munud cyn gadael. Ni chaiff unrhyw gludiant arall ei anfon yn ôl o dan yr amgylchiadau hyn a bydd yn gyfrifoldeb i chi gael eich plentyn i'r ysgol.

Mae’n rhaid i chi neu oedolyn cyfrifol fod yn eich cartref i gwrdd â’ch plentyn ar yr amser gollwng y cytunwyd arno ar ôl yr ysgol. Os nad oes oedolyn cyfrifol yno, eir â'r plentyn i'r orsaf heddlu agosaf. Os cewch eich oedi wrth ddychwelyd adref, rhowch wybod i’r tîm Trafnidiaeth Ysgol neu'r darparwr.

Mae’n rhaid i rieni a gofalwyr sicrhau bod offer yn cael ei gynnal a’i gadw’n briodol er mwyn sicrhau y gall eu plentyn deithio’n ddiogel. Dylai cynhaliaeth i’r pen, offer atal a phwyntiau angori priodol fod wedi'u gosod ar gadeiriau olwynion a theiars wedi'u pwmpio, breciau wedi’u haddasu a phecyn pŵer wedi’i wefru, lle y bo’n gymwys.

Caiff. Caniateir meddyginiaeth ar drafnidiaeth ysgol. Sicrhewch fod meddyginiaeth mewn cynhwysydd diogel ym mag ysgol eich plentyn, lle na all plant eraill fynd ati. Mae’n rhaid hysbysu’r gyrrwr neu'r hebryngwr bod meddyginiaeth yn cael ei chludo.

Ni all y gyrrwr neu’r hebryngwr roi’r feddyginiaeth i’r plentyn o dan unrhyw amgylchiadau. Mewn argyfwng, bydd yn stopio ac yn galw 999 am gymorth.

Disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael trafnidiaeth am ddim

Yn achlysurol, mae lleoedd ychwanegol ar gael ar rai contractau bysus ysgol. Gall rhieni a gofalwyr brynu'r rhain.

Caiff seddau eu rhoi ar gael pan fydd nifer y rhai sy'n gadael yr ysgol wedi'i gyfrifo a phan fydd yr argaeledd wedi'i asesu.

I gael ffurflen gais i brynu sedd, cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth Ysgol.

E-bost: schooltransport@bridgend.gov.uk

Adran Trafnidiaeth Ysgol
Swyddfeydd Dinesig
Lefel 2
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Bydd. Anfonir llythyrau a ffurflenni cais i bob rhiant a brynodd sedd sbâr yn y flwyddyn academaidd flaenorol, ond nid oes unrhyw sicrwydd y bydd sedd ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Oes. Mae’n rhaid i chi dalu’r pris cyfan oherwydd eich bod yn cadw sedd ni waeth a yw eich plentyn yn teithio neu beidio.

Nag yw. Os bydd angen trafnidiaeth ar ddisgyblion cymwys ychwanegol ac mae seddau’n cael eu gor-danysgrifio, mae’n bosibl y caiff disgyblion nad ydynt yn gymwys eu seddau wedi’u dileu. Gwneir ad-daliadau pro rata i unrhyw blentyn fydd yn colli ei le.

Gallwch. I ganslo lle eich plentyn a derbyn ad-daliad pro rata, cysylltwch â’r tîm Trafnidiaeth Ysgol, gan ddatgan y dyddiad na fydd angen trafnidiaeth ar ôl hynny bellach.

E-bost: schooltransport@bridgend.gov.uk

Adran Drafnidiaeth
Swyddfeydd Dinesig
Lefel 2
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Trafnidiaeth rhwng y cartref a’r ysgol/coleg am ddim

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cymhwysedd plentyn i gael trafnidiaeth ysgol am ddim yn seiliedig ar ba mor bell mae'n byw o'r ysgol/coleg agosaf sy'n addas.  I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar y canllaw i ddechrau yn yr ysgol neu cysylltwch â:

E: schooltransport@bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 642654

Bydd y tîm Trafnidiaeth Ysgol yn rhoi gwybod i ddisgyblion oedran cynradd am eu cymhwysedd. Bydd rhieni disgyblion oedran uwchradd yn derbyn ffurflen gais am drafnidiaeth ysgol cyn dechrau’r flwyddyn ysgol. Mae’n rhaid i chi lenwi'r ffurflen a’i dychwelyd gyda ffotograff maint pasbort cymeradwy. Pan fydd yn gyflawn, byddwch yn derbyn y drwydded bws cyn bod y flwyddyn ysgol yn dechrau. 

Gall, os yw eich plentyn yn gymwys i gael trafnidiaeth ysgol am ddim. Rhoddir cyfarwyddiadau i weithredwyr bysus i ganiatáu i blant cymwys heb drwyddedau deithio i'r ysgol. Gall y plentyn gael trwydded dros dro o dderbynfa'r ysgol tra bod trwydded yn cael ei chynhyrchu.

Os na fydd eich plentyn yn derbyn trwydded erbyn diwedd mis Awst, cysylltwch â’r tîm Trafnidiaeth Ysgol.

E: schooltransport@bridgend.gov.uk

Ffôn: 01656 642654

Na chaiff. Gellir defnyddio trwydded ar gyfer rhif y daith a ddangosir arni yn unig.

Archebwch drwydded bysus arall o’r tîm Trafnidiaeth Ysgol. Sylwer fod tâl o £5 ar gyfer unrhyw drwyddedau mae angen eu hail-ddosbarthu oherwydd colli neu ddifrodi.

E-bost: schooltransport@bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 642654

Gall. Rhoddir cyfarwyddiadau i yrwyr ganiatáu i’r disgybl deithio heb ei drwydded ar y bore cyntaf. Pan fydd yn cyrraedd yr ysgol, mae’n rhaid i’r disgybl roi gwybod i’r dderbynfa bod y drwydded wedi'i cholli neu ei difrodi, a chael trwydded dros dro.

Archebwch drwydded bysus arall o’r tîm Trafnidiaeth Ysgol.

E-bost: schooltransport@bridgend.gov.uk
Ffôn: 01656 642654

Na chaiff. Dim ond disgyblion cymwys sydd â’r drwydded gywir gaiff deithio.

Ymddygiad disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r Cod Ymddygiad Wrth Deithio. Mae’n annog teithio i’r ysgol yn ddiogel, ac yn nodi safonau ymddygiad disgyblion a ddisgwylir.

Darllenwch am y Cod Teithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yma

Os na fydd disgyblion yn dilyn y cod, gall ysgolion, colegau a’r Cyngor gymryd camau gweithredu yn eu herbyn er diogelwch eu hunain a phobl eraill. Mae’n bosibl y bydd hyn yn golygu dileu eu hawl i drafnidiaeth ysgol a hyd yn oed eu gwahardd o’r ysgol.

Os caiff plentyn ei wahardd o drafnidiaeth ysgol, caiff rhieni neu ofalwyr y disgybl wybod am yr hyd a'r rheswm yn ysgrifenedig. Bydd angen i rieni a gofalwyr wneud trefniadau amgen am y cyfnod fel bod y disgybl yn parhau i fynd i'r ysgol.

Os gwelir bod y digwyddiad yn ddigon difrifol i beryglu'r cerbyd neu ddiogelwch disgyblion eraill, mae'n bosibl y caiff y disgybl ei wahardd o drafnidiaeth ar unwaith.

Mae’n bosibl y bydd difrod i gerbyd y gweithredwr arwain at y gweithredwr yn adfer cost yr atgyweiriadau o rieni neu ofalwyr y plentyn.

Cyswllt

Tîm Trafnidiaeth Ysgol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642654

Chwilio A i Y