Accessibility links

Dewis iaith

Datganiad preifatrwydd

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n pori’r wefan hon, oni fyddwch chi’n dewis rhoi eich manylion personol i ni mewn e-bost, ar ffurflen ar-lein neu ar Fy Nghyfrif.

O lenwi un o’n ffurflenni ar-lein, caiff y wybodaeth a roddwch chi i ni ei defnyddio gan Gyngor Bwrdeistref Sir Pen-y-bont neu ddarparwr gwasanaeth trydydd sector rydym ni’n ei gontractio i ddarparu’r gwasanaeth y gofynnoch chi amdano.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymdrechu i gadw’ch gwybodaeth yn ddiogel ac os datgelir gwybodaeth, gwneir hynny yn unol â’n cofrestriad dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaeth trydydd barti gydymffurfio â’r un safonau.

Cewch chi dynnu’ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn casglu ac yn storio’r wybodaeth ganlynol yn unig a adnabyddir yn electronig: y dyddiad a’r amser, yr IP ffynhonnell, math y porwr a’r system weithredu, dolen y dudalen gyfeirio, y gwrthrych y gofynnwyd amdano, a statws cwblhau’r cais. Nid yw ymwelwyr â’n safle’n cael eu hadnabod gan nad yw’r data a gesglir yn gysylltiedig â gwybodaeth bersonol. Mae’r wybodaeth yn ein galluogi i adnabod problemau gyda’n gweinydd ac asesu poblogrwydd tudalennau o’r wefan er mwyn i ni ei gwella’n barhaus.

Pa mor hir y byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol

Byddwn ni’n cadw’ch gwybodaeth bersonol ar ein systemau cyhyd ag y bo angen yn rhan o’r gwasanaeth y gofynnoch chi amdano. Byddwn ni’n ei dileu pan gyflawnir y diben hwnnw. Yn achos gwasanaeth gwybodaeth ar-lein, caiff eich gwybodaeth ei chadw cyhyd â’ch bod yn dewis cael y gwasanaeth.

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer cyfrif ar ein gwefannau, mae gennych chi’r opsiwn o ddileu’ch cyfrif ar unrhyw adeg. Bydd hynny’n dileu’ch gwybodaeth yn barhaol ac ni fydd modd i chi adfer y data. Nodwch y gallai rhan o’r wybodaeth gael ei chadw yn ein cofnodion am gyfnod ar ôl i chi ddileu eich cyfrif.

Hysbysiad prosesu teg – Fy Nghyfrif

Mae Fy Nghyfrif yn wasanaeth ar-lein sy’n rhoi mynediad cyflym, cyfleus a dibynadwy i chi at wasanaethau’r Cyngor. Gallwch chi fewngofnodi, gweld a thalu’ch bil treth gyngor, gwneud cais am fudd-daliadau tai, trefnu debyd uniongyrchol a rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn casglu gwybodaeth a rowch. Efallai y rhennir y wybodaeth honno ag adrannau perthnasol o’r Cyngor a darparwyr trydydd barti y mae’r Cyngor yn cysylltu â nhw. Dim ond i ddarparu’r gwasanaeth y gofynnoch chi amdano y defnyddir eich gwybodaeth bersonol.

Cewch chi dynnu’ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.

Telerau ac amodau

1. Ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol chi y mae’r wefan hon. Ni chaniateir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu na thrawsyrru’r deunyddiau mewn unrhyw ffordd ond at eich defnydd personol ac anfasnachol chi gartref. Bydd angen caniatâd o flaen llaw ar gyfer unrhyw ddefnydd arall gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

2. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r safle hwn at ddibenion cyfreithlon yn unig ac mewn dull nad yw’n tarfu ar hawliau unrhyw drydydd parti i ddefnyddio a mwynhau’r safle hwn nac yn ei gyfyngu nac atal rhag gwneud hynny, na chwaith yn peri aflonyddwch, anghyfleustra na phryder diangen i drydydd parti. Mae’r fath gyfyngu neu atal yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, sarhaus neu’n ddilornus neu a allai aflonyddu neu achosi gofid, anghyfleustra, niwsans neu fygythiad i unrhyw berson a thrawsyrru cynnwys anweddus, bygythiol neu sy’n ymosodol neu darfu ar lif naturiol sgwrs ar y safle hwn.

3. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni at safleoedd eraill efallai nad y Cyngor sy’n eu gweithredu. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn ac nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd sy’n deillio o’u defnyddio.

4. Ymdrecha Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i sicrhau bod yr holl wybodaeth a deunydd ar y wefan hon yn gywir a gwir ond nid yw’n derbyn cyfrifoldeb dros gamgymeriadau na ddiffyg gwybodaeth ac nid yw chwaith yn gwarantu y defnyddir y safle heb darfu.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi’r deunydd a gyhoeddir ar ei wefan ar y sail ei fod yn gwrthod unrhyw warant o ran deunydd felly, boed hynny’n ddatganiedig neu ymhlyg. Nid yw’r Cyngor, ei gyflogeion, cyflenwyr na’r darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros golli busnes, refeniw neu elw yn uniongyrchol, anuniongyrchol, achlysurol, canlyniadol na difrod arbennig sy’n codi o gyhoeddi deunydd ar y wefan hon neu o’i defnyddio.

5. Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol, sy’n cynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i chynnwys yn eiddo i’r Cyngor neu wedi ei thrwyddedu iddo ac y’u defnyddir fel arall gan y Cyngor fel y caniatâ’r gyfraith berthnasol.

6. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hawl i olygu, gwrthod cyhoeddi neu dynnu unrhyw ddeunydd a gyflwynir neu a gyhoeddir ar y wefan hon. Nid yw’r Cyngor yn gyfrifol am nac yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw ddeunydd a gyhoeddir ar y wefan onid yw hynny gan y Cyngor ei hun. Barn, cyngor, datganiadau, cynigion neu wybodaeth a fynegir gan y trydydd partïon yw’r rhai a roddant hwy ar gael ar safle’r Cyngor. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymeradwyo nac yn gyfrifol dros gywirdeb nac atebolrwydd sy’n deillio o unrhyw ddeunydd gan drydydd parti.

7. Mae’r telerau ac amodau dan awdurdod cyfraith Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n deillio o’r telerau ac amodau yn ddarostyngedig i awdurdod Llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

8. Os canfyddwch unrhyw beth ar y wefan hon sy’n peri pryder i chi, e-bostiwch Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy website@bridgend.gov.uk.

Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan hon neu ar unrhyw un o’r telerau ac amodau defnyddio, rhowch y gorau i ddefnyddio’r wefan yn syth.

Os ceir bod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, annilys neu nad oes modd eu gorfodi am reswm arall, caiff ei dynnu o’r cymal hwn a’i ddileu a bydd gweddill y telerau ac amodau yn aros, yn parhau i fod mewn grym ac yn effeithiol, yn rhwymo a bydd modd eu gorfodi

Chwilio A i Y